ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bobbin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bobbin*, -bobbin-

bobbin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bobbin (n.) กระสวยด้าย See also: หลอดด้าย Syn. spool, spindle
English-Thai: HOPE Dictionary
bobbinn. หลอดด้าย,กระสวย,หลอดสายไฟ,โครงสายม้วน
English-Thai: Nontri Dictionary
bobbin(n) หลอดด้าย,กระสวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ๊บป่อง (adv.) (bobbing) up and down Syn. ลอยตุ๊บป่อง
ลอยตุ๊บป่อง (adv.) (bobbing) up and down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, stop it! The Zoltar machine had this bobbing head that looked just like a devil!A Zoltar machine. lt had a bobbing head like a devil.
Yesterday, their heads were bobbing everywhere. Today they're almost in unison.เมื่อวาน พวกเขาไม่เข้าขากันเลย แต่วันนี้พวกเขาพร้อมเพรียงกันดีมาก
But you'd keep bobbing like an idiotแต่คุณก็โยกตัวเหมือนเสียสติ
You're a brave man, John Clark, Not just anyone could take on the Bobbinator,คุณเป็นบุรุษผู้กล้า จอห์น คลาค ไม่ใช่ทุกคนจะรับมือกับ บ๊อบบี้เนเทอร์ได้นะ
You've got those knocked already, There's no way I could learn 'em in time, I'm not comin' back as the Bobbinator's partner!คุณเต้นได้อยู่แล้ว ผมไม่มีทางหัดได้ทันหรอก ผมจะไม่กลับไปเต้น ในฐานะที่เป็นคู่เต้นบ๊อบบี้หรอกนะ
Okay,bobbing for apples is lame.โอเค เอาหัวจุ่มน้ำไปเอาแอปเปิ้ล มันน่าสมเพชน่ะ
Our apple-Bobbing cheerleader?เชียร์ลีดเดอร์คนนั้นเป็นไงบ้าง
You think adults dressing up and bobbing for swine flu is fun and I'm right.คุณคิดว่าที่ผู้ใหญ่แต่งตัว และผงกหัวยังกับติดเชื้อนั้นสนุก ..และผมพูดถูก
I thought these Golden Delicious would look dramatic in the bobbing bucket; they just look dull and depressing.ฉันนึกว่าแอปเปิ้ลสีเหลืองจะดูน้ำเน่ากว่านะ ในตระกร้า มันดูทื่อและก็น่าหดหู่
The doorbell's gonna be ringing, and we still have to decorate the bobbing station.เดี๋ยวกระดิ่งหน้าบ้านจะดัง เรายังต้องตกแต่งอีก
You forgot the part where I was bobbing for boxes in vervain water.นายลืมส่วนที่ฉํนถูกกดหัวลงในตู้ ที่มีแต่เวอร์เวนรึเล่า

bobbin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コイルボビン[, koirubobin] (n) coil bobbin
ボビン[, bobin] (n) bobbin
ボビンレース[, bobinre-su] (n) bobbin lace
木管[もっかん, mokkan] (n) woodwind; wooden pipe; bobbin
浮き沈み[うきしずみ, ukishizumi] (n,vs) bobbing up and down; rising and falling; ebbing and flowing

bobbin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระสวย[n.] (krasūay) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle FR: navette [f]
กรอด้าย[v. exp.] (krø dāi) EN: wind a bobbin ; reel yarn FR:
กรอกระสวย[v. exp.] (krø krasūay) EN: wind a bobbin FR:
งึก ๆ = งึกๆ[adj.] (ngeuk-ngeuk) EN: nodding ; bobbing FR:
หงึก ๆ = หงึกๆ[adj.] (ngeuk-ngeuk) EN: nodding ; bobbing FR:

bobbin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klöppelspitze {f}pillow lace; bobbin lace
Spinnbobine {f}spinnung bobbin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bobbin
Back to top