ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foppery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foppery*, -foppery-

foppery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foppery (n.) เสื้อผ้า, กิริยาท่าทางหรือการแสดงออกของผู้ชายเจ้าสำอาง
English-Thai: HOPE Dictionary
fopperyn. เสื้อผ้าที่โก้หรู,นิสัยหยิ่งยโสมาก,นิสัยขี้โอ่,นิสัยขี้แต่งตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
foppery(n) ความพิถีพิถันในการแต่งตัว,ความขี้โอ่,ความโก้หรู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foppery
Back to top