ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set up*, -set up-

set up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
set up (phrv.) สร้างขึ้น See also: สร้าง, ตั้งขึ้น, ยกขึ้น Syn. go up, put up
set up against (phrv.) ยกขึ้นมาคัดค้าน See also: ยก (บางสิ่ง) ขึ้นมาต่อต้าน
set up as (phrv.) ทำให้ประกอบธุรกิจเป็น
set up in (phrv.) ทำให้เริ่มประกอบกิจการหรือการค้า
set up shop somewhere (idm.) ตั้งร้านขายของ See also: ตั้งสถานที่
set up with (phrv.) จัดหา See also: จัดเตรียม
set upon (phrv.) มุ่งมั่นในการทำบางสิ่ง Syn. set on
English-Thai: HOPE Dictionary
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
set upจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
set up againstยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อตั้ง (v.) set up See also: found, establish Syn. ตั้ง, จัดตั้งขึ้น, ริเริ่มตั้งขึ้น
จัดตั้ง (v.) set up See also: establish, form, organize Syn. ตั้งขึ้น Ops. ล้มเลิก
จัดตั้งขึ้น (v.) set up See also: found, establish Syn. ตั้ง, ก่อตั้ง
ริเริ่มตั้งขึ้น (v.) set up See also: found, establish Syn. ตั้ง, จัดตั้งขึ้น
อปโลกน์ (v.) set up See also: make
อุปโลกน์ (v.) set up See also: make Syn. อปโลกน์
ออกร้าน (v.) set up a booth See also: set up a stall Syn. เปิดร้าน
ตั้งงบ (v.) set up a budget
ตั้งงบประมาณ (v.) set up a budget Syn. ตั้งงบ
ตั้งกรม (v.) set up a new department See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank Syn. ทรงกรม
ทรงกรม (v.) set up a new department See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They set up the equipmentพวกเขาจัดเตรียมอุปกรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, why don't we just set up house here?ดีทำไมเราไม่เพียงแค่ตั้งค่าบ้านที่นี่?
That's where you come in. I want you to set up an advanced area cricket pitch.ฉันต้องการให้คุณตั้งค่าสำหรับ ฉันพื้นที่ขั้นสูง
He'll set up a meeting with someone you absolutely trust.He'll set up a meeting with someone you absolutely trust.
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์
I guess you wanna get your steel guitars and everything set up on stage.ผมเดาว่าคุณคงตั้งอุปกรณ์ของคุณบนเวที
We set up a camera in the stadium a while ago.เราติดตั้งกล้องในสนามกีฬา เรียบร้อยแล้ว
I set up Janice in an apartment around the corner from The Suite.ผมซื้ออพาร์ทเมนท์ให้เจนิสอยู่ แถวหัวมุมจากร้าน
Adam thought he did it to set up Catherine Tramell.อดัมคิดว่าเขาจัดฉากให้ แคทเธอรีน ทราเมล
Yeah, Ned. Set up an emergency C-section for tonight.เนด จัดเตรียมห้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉินคืนนี้เลย
FLN barricades were set up to maintain peace in Muslim areas.FLN{แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย} สร้างเครื่องกีดขวางซึ่งติดตั้ง FLN คือ แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย เพื่อรักษาความสงบในเขตมุสลิม
Of course not, but you do need someone to set up the tax-free gift.ไม่แน่นอน แต่คุณต้องการคนที่จะตั้งค่าของขวัญปลอดภาษี
You could set up a studio and work there.ไปตั้งสตูดิโอทำงานที่นั่น

set up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光复会[guāng fù huì, ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 光复会 / 光復會] anti-Qing revolutionary party set up in 1904 under Cai Yuanpei 蔡元培; same as 復古會|复古会
设在[shè zài, ㄕㄜˋ ㄗㄞˋ, 设在 / 設在] located at; set up in a particular location
马尾水师学堂[Mǎ wěi shuǐ shī xué táng, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ ㄕ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, 马尾水师学堂 / 馬尾水師學堂] Mawei river naval college, alternative name for Fuzhou naval college 福州船政學堂|福州船政学堂, set up in 1866 by the Qing dynasty
开堂[kāi táng, ㄎㄞ ㄊㄤˊ, 开堂 / 開堂] to open a law court; to set up a mourning hall
清史馆[Qīng shǐ guǎn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 清史馆 / 清史館] office set up in 1914 to compile official history of the Qing dynasty
安家[ān jiā, ㄢ ㄐㄧㄚ, 安家] settle down; set up a home
思想库[sī xiǎng kù, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ, 思想库 / 思想庫] thinktank (committee set up to study a problem)
定鼎[dìng dǐng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄥˇ, 定鼎] lit. to set up the sacred tripods (following Yu the Great); to fix the capital; to found a dynasty; used in advertising
建立[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 建立] creation; set up; construction; build; establish; set up
成立[chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ, 成立] establish; set up
安设[ān shè, ㄢ ㄕㄜˋ, 安设 / 安設] install; set up
组建[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 组建 / 組建] organize; set up; establish
[lì, ㄌㄧˋ, 立] set up; to stand

set up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
会社を起こす[かいしゃをおこす, kaishawookosu] (exp,v5s) to set up a company
公共施設管理公社[こうきょうしせつかんりこうしゃ, koukyoushisetsukanrikousha] (n) public corporation set up to administer a public facility
押っ立てる[おったてる, ottateru] (v1,vt) to raise; to set up
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P)
矯め直す;矯めなおす[ためなおす, tamenaosu] (v5s) to set up again; to correct; to cure
祭り上げる;祭上げる[まつりあげる, matsuriageru] (v1,vt) to set up (in high position); to kick upstairs
開成所[かいせいじょ, kaiseijo] (n) Kaiseijo (school of foreign studies set up by the shogunate during the Edo period)
セットアッパー[, settoappa-] (n) set upper
並べる(P);双べる[ならべる, naraberu] (v1,vt) (1) to line up; to set up; (2) to enumerate; to itemize; (P)
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P)
押し立てる;押したてる;押立てる;推し立てる[おしたてる, oshitateru] (v1,vt) (1) to set up; to raise; (2) to nominate; to choose as a representative; (3) to push; to shove
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
鹿島立ち[かしまだち, kashimadachi] (n,vs) (See 旅立ち,出立) to set upon a journey; to start travelling; to set off on a trip
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
構える[かまえる, kamaeru] Thai: ตั้งท่า English: to set up

set up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up FR: donner naissance à ; enfanter
จับคู่ให้กับ[v. exp.] (japkhū hai ) EN: set up with FR:
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; form ; organize ; mount FR: établir ; former ; organiser ; monter
จัดตั้งขึ้น[v. exp.] (jattang khe) EN: set up ; found ; establish FR: établir ; mettre sur pied
กั้นถนน[v. exp.] (kan thanon ) EN: set up a road block FR: barricader la route
ก่อ[v.] (kø) EN: build ; construct ; set up ; erect ; create ; form FR: construire ; bâtir ; ériger
ก่อตั้ง[v.] (køtang) EN: set up ; found ; establish ; form FR: fonder ; créer ; établir
นิกเขปบท[n.] (nikkhēpabot) EN: verse of summary ; words of summary ; thesis ; passage set up for detailed treatment in a discourse ; saying quoted for discoursing ; discourse-opening verse FR:
ออกร้าน[v.] (økrān) EN: set up a booth ; set up a stall FR:
ออกร้านขายหนังสือ[v. exp.] (økrān khāi ) EN: set up a bookstall ; set up a booth for book sales FR:
ออกเรือน[v.] (økreūoen) EN: set up housekeeping ; set up a separate household FR: fonder un foyer
เปิด[v.] (poēt) EN: start ; found ; establish ; set up ; begin FR: ouvrir ; inaugurer
ประดิษฐ์[v.] (pradit) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ริเริ่มตั้งขึ้น[v.] (riroēmtangk) EN: set up FR:
เริ่มกิจการ[v. exp.] (roēm kitjak) EN: start ; establish ; begin ; initiate ; found ; set up FR:
สร้าง[v.] (sāng) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer ; développer ; élever
สถาปนา[v.] (sathāpanā) EN: create ; establish ; install ; found ; set up ; build FR: établir ; fonder ; instituer ; édifier
ตั้ง[n.] (tang) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand ; mount FR: ériger ; installer ; dresser ; monter ; planter
ตั้งกติกา[v. exp.] (tang katikā) EN: establish rules ; set up rules FR: établir des règles
ตั้งคณะกรรมการ[v. exp.] (tang khanak) EN: set up a committee FR:
ตั้งขึ้น[v.] (tangkheun) EN: erect ; set up FR: dresser ; ériger ; installer ; édifier
ตั้งกรม[v.] (tangkrom) EN: set up a new department ; establish a new government office FR:
ตั้งงบ[v. exp.] (tang ngop) EN: set up a budget FR: établir un budget
ถกล[v.] (thakon) EN: build ; erect ; set up ; construct FR:
ติดบ่อน[v.] (titbǿn) EN: set up a gambling place FR:
ติดป้าย[v. exp.] (tit pāi) EN: put up a sign ; set up a sign ; set up a billboard ; label FR: étiqueter
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix ; deploy FR: installer ; implanter ; monter ; équiper ; poser ; déployer
ตกแต่งต้นคริสต์มาส[v. exp.] (toktaeng to) EN: set up a Christmas tree FR: décorer un sapin de Noël
อุปโลกน์[v.] (upalōk = up) EN: set up ; make up ; invent ; hold out as ; represent as FR:
อุปโลกน์[v.] (uppalōk = u) EN: set up ; make up ; invent ; hold out as ; represent as FR: inventer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า set up
Back to top