ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

see through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *see through*, -see through-

see through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
see through (phrv.) มองเห็นอีกด้านของบางสิ่ง See also: มองผ่าน
see through (phrv.) เห็นหมด See also: ดูจบ Syn. hear through, sit out
see through (phrv.) ทำจนเสร็จ
see through (phrv.) ช่วยเหลือ See also: ส่งเสริม
see through (phrv.) เข้าใจทะลุปรุโปร่ง See also: เข้าใจหมด Syn. look through
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้ท่า (v.) see through See also: sense someone else´s tricks, be perceptive, know what someone is up to Syn. รู้ทัน
รู้เท่า (v.) see through See also: sense someone else´s tricks, be perceptive, know what someone is up to Syn. รู้ท่า, รู้ทัน
ตามทัน (v.) see through a trick See also: penetrate
รู้ท่า (v.) see through somebody´s tricks See also: know what another is up to, become wise regarding a rival´s or opponent´s schemes or tricks Syn. รู้เท่า, รู้ทัน, รู้ชั้นเชิง Ops. เสียที, เสียท่า
รู้ที (v.) see through somebody´s tricks See also: know what another is up to, become wise regarding a rival´s or opponent´s schemes or tricks Syn. รู้ท่า, รู้เท่า, รู้ทัน, รู้ชั้นเชิง Ops. เสียที, เสียท่า
รู้เท่าทัน (v.) see through someone´s trick See also: know someone´s trick Syn. รู้ทัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe you can see through walls.สงสัยนายจะมองทะลุกำแพงได้ว่ะ แต่ฉันทำไม่ได้
I thought this was something you had to see through to the end.ฉันคิดว่านั่นจะเป็นบางสิ่ง ที่เธอจะเห็นในตอนสุดท้าย
So when you have these flashes, you can see through anything? People, objects?ตกลงเวลาที่ลูกตาพร่าขึ้นมา ลูกจะมองทะลุสิ่งของหรือคนได้งั้นหรือ?
Sometimes I see through things. Other times, it's like an x-ray.บางครั้งผมก็มองเห็นทะลุสิ่งของ แต่บางครั้ง เห็นอย่างกับฟิลม์เอ็กซเรย์ครับ
You guys, I can see through things. How do you control that?โธ่ พ่อ, แม่, ผมมองทะลุสิ่งของได้นะ จะไปควบคุมมันได้ยังไงกัน?
You could see through my hand.นี่ลูกมองเห็นทะลุมือพ่อจริงๆ แล้ว
It's too thick. I can't see through this.หมอกมันหนาเกินไป ผมมองไม่เห็นทางเลย
It was not because I was pretending, the truth is that you never see through me clearly.มันไม่ใช่เพาะว่าฉันกำลังแลก้งทำ ความจริงคือ นายไม่เคยมองฉันอย่างถ่องแท้ต่างหาก
To see through my b.S.ที่มองแล้วเห็น... ผม
It can see through everything.สามารถเหนทะลุทุกอย่าง
On scott, you mean, can you see through skin?คุณหมายถึงบนตัวสก๊อตต์ใช่ไหม -มองทะลุผิวหนังได้หรือเปล่า? ได้
To see through the skin,ถ้ามองทะลุผิวหนังได้

see through ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, 谋士 / 謀士] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser

see through ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見抜く[みぬく, minuku] (v5k,vt) to see through
見果てる[みはてる, mihateru] (v1,vt) to see through to the finish; to be seen to the end
見破る(P);看破る[みやぶる, miyaburu] (v5r,vt) to see through another's thoughts; to have a sharp eye; to penetrate; to fathom; (P)
見透かす[みすかす, misukasu] (v5s,vt) to see through
看破[かんぱ, kanpa] (n,vs) penetration; see through; fathom; reading another's thoughts
見極める[みきわめる, mikiwameru] (v1,vt) to see through; to probe; to make sure of; (P)
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s,vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate

see through ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: see through a trick ; penetrate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า see through
Back to top