ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freeloader

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freeloader*, -freeloader-

freeloader ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freeloader (n.) คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ See also: คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ Syn. forager, collector, junk dealer

freeloader ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
部屋子[へやご, heyago] (n) (1) (See 部屋住み) young adult still living at home; dependent; (2) (See 部屋方) female servant working for a lady-in-waiting working in the inner part of a lord's house (Edo period); (3) freeloader living in a samurai's house; (4) young kabuki actor in service of a master (Edo period)
居候[いそうろう, isourou] (n,vs) lodger who pays nothing for room and board; freeloader; sponger; (P)
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freeloader
Back to top