ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ripen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ripen*, -ripen-

ripen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ripen (vt.) ทำให้สุก See also: ทำให้สุกงอม Syn. mature, mellow
ripen (vt.) ทำให้เติบโตเต็มที่ See also: ทำให้เจริญเต็มที่ Syn. develop, mature
ripened (adj.) สุก See also: สุกงอม Syn. mellow
ripeness (n.) ความสุกงอม See also: การเจริญเต็มที่ Syn. perfection
ripening (n.) การเจริญเติบโตเต็มที่ See also: การเติบโตเต็มที่, การโตเต็มวัย, การสุกงอม, การแก่จัด Syn. fruition, completion
English-Thai: HOPE Dictionary
ripen(ไร'เพิน) vt. ทำให้สุก,ทำให้สุกงอม,ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้เหมาะสม vi. สุก,งอม,เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. mature
English-Thai: Nontri Dictionary
ripen(vi) สุก,งอม
ripeness(n) ความสุกงอม,ความงอม,ความสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ripeningการสุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ่ม (v.) ripen See also: cure, mature, make ripe
สุก (v.) ripen See also: be ripe, be mature, grow ripe Ops. ดิบ
ทะวาย (n.) fruit which ripens out of season See also: fruit bearing out of season
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It told them when the bitter colds would come when the wild grains would ripen when the herds of caribou and bison would be on the move.มันบอกว่าพวกเขา เมื่อโรคหวัดขมจะมา เมื่อเมล็ดป่าจะสุก เมื่อฝูงกวางคาริบูและ วัวกระทิงจะเป็นในการย้าย
Let cases ripen and eat it when it's time.คอยให้คดีมันสุกได้ที่ แล้วเราค่อยเก็บกินเมื่อถึงเวลา
When the wound heals your mind ripens.จิตใจคุณจะดีขึ้นเมื่อแผลหาย
"I am the sunlight on ripened grain.เป็นแสงตะวันที่สาดส่องทุ่งข้าวสุก
I am the sunlight on ripened grain.ฉันเปนแสงพระอาทิตย์บนเมล็ดข้าวที่สุกงอม
Did the Kim Jang that I made ripen?คิมจางที่ฉันทำนี่มันสุกแล้วหรอ
Mm-hmm. I use sweet, sun-ripened strawberriesฉันมีแสงนวลของสตอเบอรี่ ดั่งอาทิตย์แดงปลั่ง
Now take your juicy, vine-ripened chest fruit and get the hell out of my office.ตอนนี้เอาหน้าอกผลไม้ของเธอไปให้พ้นหน้าฉัน และก็ออกไปจากห้องฉันได้แล้ว
People didn't leave them alone to ripen.ผู้คนจะไม่รอให้มันสุกก่อน
Ripened in ethylene gas. Transported in trucks.บ่มให้สุกโดยแก๊สเอทิลีน ขนส่งโดยรถบรรทุก
We're waiting for them to ripen.เราคอยพวกมันให้สุกงอมซะก่อนนะสิ

ripen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child)
円熟[えんじゅく, enjuku] (n,vs) ripeness; mellowness; maturity; perfection; (P)
実入り;実入[みいり, miiri] (n) (1) crop; harvest; ripeness; (2) income; profits; (3) (See 空コン) loaded (e.g. intermodal containers in the transport industry)
尻ぺんぺん[しりぺんぺん, shiripenpen] (n,vs) (col) spanking the bottom; spanking
成熟[せいじゅく, seijuku] (n,vs,adj-no) maturity; ripeness; (P)
早熟[そうじゅく, soujuku] (n,adj-na,adj-no) (See 晩熟) precocity; early ripening; premature development; (P)
早稲田[わせだ;わさだ, waseda ; wasada] (n) field of early-blooming (or ripening) rice
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na,n,adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P)
果皮[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) pericarp (ripened ovary wall forming part of a fruit); (2) skin (of a fruit); peel; rind
熟れ[こなれ, konare] (n) maturity; ripeness
熟れる[こなれる, konareru] (v1,vi) to ripen; to mellow; to mature
熟れ過ぎ[うれすぎ, uresugi] (n) overripeness
爛熟[らんじゅく, ranjuku] (n,adj-no,vs) overripeness; full maturity (of); overmaturity
色づく;色付く[いろづく, iroduku] (v5k,vi) (1) to change color (esp. leaves, fruit, flowers) (colour); (2) to turn crimson (e.g. leaves in autumn); to begin to redden; (3) to ripen; to grow ripe
達観;たっ観[たっかん, takkan] (n,vs) farsightedness; taking a philosophic view (ripeness)
長ける;闌ける[たける, takeru] (v1,vi) (1) to excel at; to be proficient at; (2) to grow old; (3) to ripen; (4) to rise high (e.g. the sun)

ripen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe FR: mûrir (à la chaleur)
สุก[adj.] (suk) EN: ripe ; mature ; ripened FR: mûr ; aoûté (vx)
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม[n.] (thitthatham) EN: immediately effective kamma ; kammaripening during the lifetime FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ripen
Back to top