ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rewrite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rewrite*, -rewrite-

rewrite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rewrite (vt.) เขียนใหม่ See also: เขียนแก้ใหม่ Syn. redraft, revise
rewrite (n.) เรื่องราวที่เขียนใหม่ See also: ฉบับปรับปรุงแก้ไข Syn. reivision
rewriter (n.) ผู้เขียนใหม่ See also: ผู้ประพันธ์ใหม่ Syn. editor
English-Thai: HOPE Dictionary
rewrite(รี'ไรทฺ') vt.,n. (เรื่อง) เขียนใหม่,เขียนด้วยสำนวนใหม่,ประพันธ์ใหม่, See also: rewriter n., Syn. revise
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rewritten (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ rewrite
rewritten (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ rewrite
rewrote (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ rewrite
rewrote (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ rewrite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
83 times is unheard of it doesn't happen you shouldn't have to rewrite something 83 timesแก้บท 83 ครั้ง ไม่เคยได้ยินมาก่อน ไม่เคยมีมาก่อน คุณไม่ควรต้องแก้ไขอะไรตั้ง 83 ครั้ง
We have to rewrite the contract. No two timing?คุณครู คุณครูกำลังจะไปนัดดูตัวในวันนี้เหรอคะ/ครับ
You've got to rewrite it, okay?แก้ไขมันไหม่ ตกลงไหม?
You have a rare opportunity to start again, to rewrite the past, to do better.คุณแทบไม่มีโอกาสเริ่มได้ใหม่ เพื่อเปลี่ยนอดีต,เพื่อทำให้ดีขึ้น
TO HAVE A CHANCE TO REWRITE THE PAST.ที่ได้โอกาส ที่จะแก้ตัวได้อีกครั้ง
I'M ABOUT TO REWRITE HISTORY.ฉันจะเขียนเรื่องราวขึ้นมาใหม่
I want a rewrite on the "Five Ways to Fake lt."ฉันอยากให้เขียนเรื่อง "5กลเม็ดวิธีแกล้งเสร็จ"ใหม่
I refused to let the government rewrite the truth as they saw fit.ฉันจะไม่ยอมให้รัฐบาลสร้างเรื่องยกความชอบ ให้ตัวเองเด็ดขาด
Think you could do that? Rewrite things, change things a bit.คิดว่าพอแก้ได้ปะ เขียนใหม่ ปรับอะไรนิดหน่อย
They're the kind of cameras that automatically rewrite the video every 5 days?นี่เราต้องมาคอยไล่ดูวิดีโอที่บันทึกไว้ ทั้ง 5 วันเลยเหรอนี่...
Not when one can rewrite the future in a heartbeat.ไม่เชื่อ เมื่อมีใครบอกว่าสามารถเขียนอนาคตใหม่ได ้
And now, like all guilty men, you try to rewrite your own history.ตอนนี้ก็เหมือนทุกคนที่รู้สึกผิด ที่พยายามเขียนประวัติของตัวเองใหม่

rewrite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
書き換える(P);書換える;書き替える;書きかえる[かきかえる, kakikaeru] (v1,vt) to rewrite; to overwrite; to renew; to transfer; (P)
書き直す(P);書きなおす[かきなおす, kakinaosu] (v5s,vt) to write out; to make a fair copy; to rewrite; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
書き換える[かきかえる, kakikaeru] to overwrite, to rewrite, to renew, to transfer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
書き換える[かきかえる, kakikaeru] Thai: เขียนแก้ใหม่ English: to rewrite

rewrite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รี่ไรท์[v.] (rīrai) EN: rewrite FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rewrite
Back to top