ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reunite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reunite*, -reunite-

reunite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reunite (vi.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reassemble, reconvene, rejoin
reunite (vt.) รวมตัวกันใหม่ See also: ชุมนุมใหม่ Syn. reassemble, reconvene, rejoin
reunite with (phrv.) นำมารวมกับ Syn. unite with
English-Thai: Nontri Dictionary
reunite(vi) รวมตัวกันใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are going to reunite the Grand Duchess Anastasia with her grandmother.พวกเรากำลังหาองค์หญิง อนาสเตเชียให้เสด็จย่า
Chairman Mao vowed that the first task of the Communist regime... is to reunite the Chinese motherland.ประธานเหมากล่าวคำปฏิญาณว่างานแรก ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยม คือการรวบรวมแผ่นดินจีน ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
Let's reunite in the motherland after its liberation.เราจะอยู่ด้วยกันในแผ่นดินเกิดหลังการปลดแอก
I believe in your quest, son, and I'll reunite you with your family.ฉันเชื่อในความคิดของนาย ฉันจะพานายออกไปหาครอบครัวให้ได้
Refuse... and I'll reunite you with your father directly.ลองปฏิเสธดูสิ ผมจะส่งคุณไปอยู่กับพ่อ
On the radio and in the newspapers we are told that the Los angeles police Department is doing its very best to reunite mother and child, and I'm sure that that is true;บนวิทยุ และในหนังสือพิมพ์ เราบอกกับกรมตำรวจลอสแองเจิลลิส ทำสิ่งที่ที่สุดของการเป็นแม่และลูก
I'II have a statement for you in a few minutes, but the important thing right now is to reunite this little lady with her son, so if you'II excuse us;ผมจะแถลงการณ์ให้พวกคุณในไม่กี่นาทีแล้ว แต่ที่สำคัญในตอนนี้ คือความสัมพันธ์ของผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนี้ และลูกชายของเธอ
"made a misguided attempt to reunite with her."เขาตัดสินใจผิด ที่พยายามจะ อยู่ร่วมกับเธออีกครั้ง"
And I will help to reunite you.แล้วข้าจะช่วยให้พวกเจ้าได้เจอกันอีก
And I will help to reunite you.แล้วข้าจะช่วยให้เจ้าได้อยู่กับเมียเจ้าอีกครั้ง
I made a promise to reunite him with his wife.ข้าสัญญากับเขาแล้วว่า จะให้เขากลับมาอยู่กับภรรยา
Can you promise me you'll reunite me with my family?คุณสัญญาได้มั้ยว่า ฉันจะได้เจอกับครอบครัวของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reunite
Back to top