ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

responsible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *responsible*, -responsible-

responsible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
responsible (adj.) มีความรับผิดชอบ Syn. accountable, liable
responsible (adj.) เชื่อถือได้ Syn. reliable, trustworthy
responsible for (phrv.) ทำหน้าที่ See also: ควบคุมดูแล, ดูแล
responsibleness (n.) ความรู้จักรับผิดชอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
responsible(รีสพอน'ซะเบิล) adj. รับผิดชอบ,เป็นภาระ,เป็นภาระหน้าที่,เชื่อถือได้, See also: responsibleness n., Syn. accountable
English-Thai: Nontri Dictionary
responsible(adj) รู้จักหน้าที่,รับผิดชอบ,เป็นภาระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
responsible causeมูลเหตุให้ต้องรับผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับเละ (v.) be responsible for
ผู้รับผิดชอบ (n.) responsible man See also: person in charge of
ปัดความรับผิดชอบ (v.) be irresponsible See also: be not responsible, disclaim a responsibility
รับผิดชอบ (v.) be responsible See also: take responsibilities, be accountable for
หนักหน้า (v.) be very responsible See also: act responsibly
ไม่รับผิดชอบ (v.) be irresponsible See also: be not responsible, disclaim a responsibility Syn. ปัดความรับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If something really happens, I won't be helped responsible for itถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ฉันต้องรับผิดชอบ
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
I don't care who's responsible!ฉันไม่สนใจว่าใครรับผิดชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
After all, I am responsible for your behavior here.ยังไงซะฉันก็คือผู้ที่รับผิดชอบ ต่อพฤติกรรมของเธอตอนที่อยู่ที่นี่
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
Who is responsible for this?ใครคือผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้?
I swear those responsible shall pay with torture and with death!เจ้าคนทําเรื่องนี้ต้องถูกเราทรมานจนตาย
You know I'm responsible to your father for your life.คุณรู้ว่าฉันรับผิดชอบต่อคุณพ่อของคุณสำหรับชีวิตของคุณ
Any man who's responsible for other people.Any man who's responsible for other people.
But now I feel sort of responsible for you.แต่ตอนนี้ผมรู้สึกรับผิดชอบคุณ
You always feel responsible for what you've tamed.เธอรู้สึกรับผิดชอบ สิ่งที่เธอทำให้เชื่องเสมอ
And I was responsible for her, and I had to go back and take care of her.ผมรับผิดชอบเธอ ผมต้องกลับไปดูแลเธอ
I'm responsible for this flower.ผมรับผิดชอบดอกไม้ดอกนี้
I'm responsible for public safety here.ผมต้องดูเเลความปลอดภัยของสาธารณชน
I'm the one who's held responsible by their families.ฉันเป็นคนเดียวที่จะต้องรับผิดชอบ ต่อครอบครัวของเธอ.

responsible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥姆真理教[ào mǔ zhēn lǐ jiào, ㄠˋ ㄇㄨˇ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 奥姆真理教 / 奧姆真理教] Aum Shinrikyo, the Japanese death cult responsible for the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway
关东军[Guān dōng jūn, ㄍㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 关东军 / 關東軍] the Japanese Kwantung army (or Kantou army), responsible for numerous atrocities in China during WWII
包承制[bāo chéng zhì, ㄅㄠ ㄔㄥˊ ㄓˋ, 包承制] responsible crew system
盈亏自负[yíng kuī zì fù, ˊ ㄎㄨㄟ ㄗˋ ㄈㄨˋ, 盈亏自负 / 盈虧自負] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility
自负盈亏[zì fù yíng kuī, ㄗˋ ㄈㄨˋ ˊ ㄎㄨㄟ, 自负盈亏 / 自負盈虧] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility
形成层[xíng chéng céng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ, 形成层 / 形成層] vascular cambium (layer of tissue responsible for growth inside wood)
自负[zì fù, ㄗˋ ㄈㄨˋ, 自负 / 自負] conceited; responsible
主管[zhǔ guǎn, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, 主管] in charge (of a position etc); the person in charge; responsible
妄下雌黄[wàng xià cí huáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, 妄下雌黄 / 妄下雌黃] to alter a text indiscriminately (成语 saw); to make irresponsible criticism
不负责任[bù fù zé rèn, ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, 不负责任 / 不負責任] irresponsible
瞎说[xiā shuō, ㄒㄧㄚ ㄕㄨㄛ, 瞎说 / 瞎說] irresponsible talk
有责任[yǒu zé rèn, ㄧㄡˇ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, 有责任 / 有責任] liable; responsible
胡扯淡[hú chě dàn, ㄏㄨˊ ㄔㄜˇ ㄉㄢˋ, 胡扯淡] nonsense; irresponsible patter
专司[zhuān sī, ㄓㄨㄢ ㄙ, 专司 / 專司] specialist (responsible some task)

responsible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキーン腺[スキーンせん, suki-n sen] (n) Skene's gland (possibly responsible for female ejaculation)
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people)
作物所;造物所[つくもどころ, tsukumodokoro] (n) palace workshop responsible for making furnishings, etc. (Heian period)
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc.
引き受ける(P);引受ける(P);引受る(io)[ひきうける, hikiukeru] (v1,vt) (1) to be responsible for; (2) to take over; to take up; (3) to guarantee; to undertake; (4) to contract (a disease); (P)
微粒子病原体[びりゅうしびょうげんたい, biryuushibyougentai] (n) (See 微粒子病) Nosema bombycis (microsporidian parasite responsible for pebrine)
検非違使庁[けびいしちょう;けんびいしちょう, kebiishichou ; kenbiishichou] (n) (obsc) office in Heian Kyoto responsible for police and judicial duties
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles)
総領;惣領;總領(oK)[そうりょう, souryou] (n) (1) eldest child; oldest child; first-born child; (2) child who carries on the family name; (3) (arch) (See 律令制,総領・すべおさ) pre-ritsuryo official established in key provinces, responsible for administration of his home and surrounding provinces; (4) (arch) head of a warrior clan (Kamakura period)
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity)
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa
不貞腐れる;ふて腐れる[ふてくされる, futekusareru] (v1,vi) (uk) to become sulky; to become irresponsible
主体的[しゅたいてき, shutaiteki] (adj-na) independent; responsible; active; proactive; (P)
乱脈経営[らんみゃくけいえい, ranmyakukeiei] (n) chaotic (irresponsible) management of a company
処士横議[しょしおうぎ, shoshiougi] (n) wayward (irresponsible) criticisms of political matters by private citizens
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P)
利益至上主義[りえきしじょうしゅぎ, riekishijoushugi] (n) self interest supremacy doctrine; (irresponsible) capitalism
悪徳新聞[あくとくしんぶん, akutokushinbun] (n) irresponsible newspaper
投げ遣り;投げやり[なげやり, nageyari] (adj-na) negligent; careless; slovenly; reckless; casual; irresponsible
放漫経営[ほうまんけいえい, houmankeiei] (n) irresponsible management; loose management; sloppy management
放談[ほうだん, houdan] (n,vs) free talk; irresponsible talk
適当[てきとう, tekitou] (adj-na,n) (1) suitable; proper; appropriate; adequate; fit; (2) noncommittal; vague; equivocal; unserious; irresponsible; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
適任者[てきにんしゃ, tekininsha] responsible party, responsible person

responsible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาโทษ[v. exp.] (ao thōt) EN: penalize ; punish ; hold responsible for FR:
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
ห่า[n.] (hā) EN: spirit held responsible for plagues FR:
ไม่รับผิดชอบ[v. exp.] (mai rapphit) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility FR: décliner toute responsabilité
มีความรับผิดชอบ[adj.] (mī khwām ra) EN: responsible FR: responsable
เป็นสาเหตุ [adj.] (pen sāhēt) EN: responsible FR: responsable
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer FR:
ผู้รับผิดชอบ[n. exp.] (phū rapphit) EN: person responsible ; responsible man ; person in charge of FR: responsable [m] ; personne responsable [f]
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: boss ; executive people ; responsible person ; one's superior FR:
รับผิดชอบ[v.] (rapphitchøp) EN: be responsible ; take responsibilities ; accept responsibility ; accept liability (for) ; be accountable for ; bear ; shoulder FR: assumer la responsabilité ; prendre ses responsabilités ; être responsable ; répondre de ; assumer
รับผิดชอบ[adj.] (rapphitchøp) EN: responsible ; accountable FR: responsable
สำนอง[v.] (samnøng) EN: be responsible FR:
สังกัด[v.] (sangkat) EN: belong to ; be under ; be responsible to ; be in the service of ; be subordinate to ; be under the jurisdiction of ; be under the command of ; be affiliated with ; be a member with FR: être rattaché à ; dépendre de , être caserné
ต้องรับผิดชอบ[X] (tǿng rapphi) EN: responsible ; accountable FR:
ลอย ๆ = ลอยๆ[adj.] (løi-løi) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible FR:
ไม่ดูดำดูดี[v. exp.] (mai dū dam ) EN: be unconcerned (about) ; take no interest ; be irresponsible FR:
ไม่รับผิดชอบ[adj.] (mai rapphit) EN: irresponsible FR:
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air
ทิ้งขว้าง[v. exp.] (thingkhwāng) EN: be irresponsible ; refuse to accept responsibility FR:

responsible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planfeststellungsbehörde {f}authority responsible for the plan approval
verantwortlich; zuständig (für) {adj} | verantwortlicher | am verantwortlichstenresponsible (for) | more responsible | most responsible
unverantwortlich; verantwortungslos {adj} | unverantwortlicher; verantwortungsloser | am unverantwortlichsten; am verantwortungslosestenirresponsible | more irresponsible | most irresponsible
Verantwortung {f}responsibleness
Verantwortungslosigkeit {f}irresponsibleness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า responsible
Back to top