ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accountability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accountability*, -accountability-

accountability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accountability (n.) ความรับผิดชอบ

accountability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[, akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability
管理責任[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees
責任能力[せきにんのうりょく, sekininnouryoku] (n) legal competency; criminal responsibility; ability to fulfil one's responsibilities; full accountability
説明責任[せつめいせきにん, setsumeisekinin] (n) accountability; being held accountable
Japanese-English: COMDICT Dictionary
責任追跡[せきにんついせき, sekinintsuiseki] accountability

accountability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรับผิด[n.] (khwām rapph) EN: liability ; accountability ; responsability FR:
ความรับผิดชอบ[n.] (khwām rapph) EN: responsibility ; obligation ; answerability ; accountability ; duty ; commitment FR: responsabilité [f] ; devoir [m]
ภาระความรับผิด[n. exp.] (phāra khwām) EN: accountability FR:
ภาระรับผิดชอบ[n. exp.] (phāra rapph) EN: accountability FR:

accountability ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechenschaftspflicht {f} eines Unternehmenscorporate accountability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accountability
Back to top