ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resettlement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resettlement*, -resettlement-

resettlement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resettlement (n.) การไปตั้งรกรากใหม่ Syn. emigration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're taking over Barley's resettlement and his pension, Ned.เรากำลังพาไปตั้งถิ่นฐานใหม่ข้าวบาร์เลย์และเงินบำนาญของเขาเน็ด
I violated the "Race and Resettlement Act."แต่คงไม่มีใครรู้ว่าผมทำอะไร
They're going to start the final resettlement now.มันจะขนคนไปรอบสุดท้ายแล้ว
District 9 was demolished after the alien resettlement operation was completed.เขต9 ได้ถูกรื้อถอน หลังจากที่การดำเนินการเคลื่อนย้ายเอเลี่ยนแล้วเสร็จ

resettlement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umsiedlung {f}resettlement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resettlement
Back to top