ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-resettlement-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resettlement, *resettlement*,

-resettlement- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're taking over Barley's resettlement and his pension, Ned.เรากำลังพาไปตั้งถิ่นฐานใหม่ข้าวบาร์เลย์และเงินบำนาญของเขาเน็ด
I violated the "Race and Resettlement Act."แต่คงไม่มีใครรู้ว่าผมทำอะไร
They're going to start the final resettlement now.มันจะขนคนไปรอบสุดท้ายแล้ว
District 9 was demolished after the alien resettlement operation was completed.เขต9 ได้ถูกรื้อถอน หลังจากที่การดำเนินการเคลื่อนย้ายเอเลี่ยนแล้วเสร็จ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -resettlement-
Back to top