ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rescript

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rescript*, -rescript-

rescript ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rescript (n.) คำแถลงการณ์ See also: คำประกาศ, พระราชกำหนด Syn. law
English-Thai: HOPE Dictionary
rescript(รีสคริพทฺ') n. พระราชกำหนด,พระราชกฤษฎีกา,คำแถลง,คำประกาศ,สิ่งที่เขียนใหม่,เอกสารที่เขียนใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
rescript(n) คำประกาศ,คำแถลง,พระราชกำหนด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำรับ (n.) prescription See also: pharmacopoeia
สั่งยา (v.) give a prescription
อายุความ (n.) prescription See also: limitation
ใบสั่งยา (n.) prescription
ให้ยา (v.) give a prescription Syn. สั่งยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you got to remember that we're talking... about five million prescriptions a year in the United States minimum.เรื่องยอดสั่งซื้ออย่างต่ำห้าล้านชุดต่อปีในอเมริกา
These are the receipts from all the prescriptions for the year.นี่เป็นใบเสร็จจากใบสั่งยา ทั้งหมดของปีนี้
Maybe we could get him to write us some prescriptions when he gets back.บางทีเราอาจจะได้รับเขาที่จะเขียนถึงเราใบสั่งยาบางอย่างเมื่อเขาได้รับกลับมา
I need any prescription medications you find, especially drugs that end in "mycin" and "cillin." Those are antibiotics.ผมต้องการยาแแบบไหนก็ได้ที่คุณหาเจอ โดยเฉพาะที่ลงท้ายด้วย มัยซิน และ ซิลิน
Adrian, I'm your doctor, and I'm writing you a prescription.เอเดรียน ผมเป็นหมอของคุณนะ แล้วผมจะเขียนใบสั่งยาให้คุณ
Th-Those are my prescriptions, from the doctor, okay?มันเป็นยาจากแพทย์สั่งนะ
He's cleared out the house of all prescription drugs, sir.มันรื้อห้องซะกระจาย เพื่อหาใบสั่งยาเหรอครับ
My sister got a bad cough with her pneumonia so I just copied her prescription.พี่สาวของฉันป่วย\\กับปอดบวมของเธอ ดังนั้นฉันแค่ทำตามคำสั่งของเธอ
Try spending the day on the phone with some crappy H.M.O., getting them to cover your dad's prescriptions.หรือใช้เวลาแต่ละวันกับโทรศัพท์กับใครที่ H.M.O ซึ่งนั่นไม่รวมถึงใบสั่งยาของพ่อคุณ
You--you think you could write me a prescription?เอ่อ นายจะช่วยเขียนใบสั่งยาให้หน่อยได้ไหม
Oh, i wish i could help you out, but a gynecologist writing a prescription for a man?โอ้ ชั้นก็อยากจะช่วยอยู่หรอกนะ แต่สูตินารีแพทย์เนี่ยนะเขียนใบสั่งยาให้ผู้ชาย
Look, i'm sorry mike is in such pain, but it's not really ethical for me to write him a prescription.ผมรู้ว่ามันน่าลำบากใจ แต่คุณช่วยเขียนใบสั่งยาให้เขาหน่อยได้ไหม

rescript ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复方[fù fāng, ㄈㄨˋ ㄈㄤ, 复方 / 複方] compound prescription (involving several medicines)
处方[chǔ fāng, ㄔㄨˇ ㄈㄤ, 处方 / 處方] medical prescription
药方[yào fāng, ㄧㄠˋ ㄈㄤ, 药方 / 藥方] prescription
配方[pèi fāng, ㄆㄟˋ ㄈㄤ, 配方] prescription; cooking recipe; formulation; completing the square (to solve quadratic equation, math)
[fāng, ㄈㄤ, 方] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then

rescript ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大詔渙発[たいしょうかんぱつ, taishoukanpatsu] (n,vs) promulgation of an Imperial rescript
レセプト[, reseputo] (n) (1) medical prescription (ger
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation
処方[しょほう, shohou] (n,vs) prescription
処方箋;処方せん[しょほうせん, shohousen] (n) prescription (medical)
処方薬[しょほうやく, shohouyaku] (n) prescription drug
匙加減;さじ加減[さじかげん, sajikagen] (n) prescription; consideration; making allowances for
売薬;売り薬[ばいやく(売薬);うりぐすり, baiyaku ( baiyaku ); urigusuri] (n,adj-no) patent medicine; nonprescription drug
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P)
時効取得[じこうしゅとく, jikoushutoku] (n) usucaption; acquisitive prescription; positive prescription
時効期間[じこうきかん, jikoukikan] (n) (legal) period of prescription; period of statute of limitations
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations
買い薬;買薬[かいぐすり, kaigusuri] (n) (See 売薬) over-the-counter drug; medication bought directly from the drugstore without a prescription

rescript ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; statute of limitations ; limitation FR: prescription [f]
อายุความได้สิทธิ[n. exp.] (āyukhwām dā) EN: acquisitive prescription FR:
อายุความสะดุดหยุดลง[X] (āyukhwām sa) EN: the prescription is interrupted FR:
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang pha) EN: prescription ; written medical prescription FR: ordonnance médicale [f] ; ordonnance [f] ; prescription médicale [f] ; prescription [f]
ใบสั่งยา[n. exp.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription FR: ordonnance médicale [f] ; ordonnance [f] ; prescription médicale [f]
คาดอายุความ[v. exp.] (khāt āyukhw) EN: be barred by prescription FR:
เขียนใบสั่งยา[v. exp.] (khīen baisa) EN: write out a prescription FR: rédiger une ordonnance ; rédiger une ordonnance médicale
หมดอายุความ[v.] (mot-āyu khw) EN: lapse by prescription ; become statute-barred FR:
หมดอายุความ[adj.] (mot-āyu khw) EN: barred by prescription FR:
ประสมยา[v. exp.] (prasom yā) EN: make up a medicine ; compound a medicine ; prepare a prescription FR:
ปรุงยา[v. exp.] (prung yā) EN: compound medicine ; make up a prescription ; fill a prescription FR: préparer un remède
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: rule ; regulation ; constitution ; procedure ; norm FR: règle [f] ; règlement [m] ; prescription [f] ; dispositiopn [f] ; procédure [f]
ศาสนบัญญัติ[n. exp.] (sātsanabany) EN: religious prescriptions FR:
ตำรับ[n.] (tamrap) EN: recipe ; formula ; prescription FR: formule [f] ; recette [f]
ถือศีล[v. exp.] (theū sīn) EN: observe the precepts ; observe the rules FR: observer les préceptes ; observer les prescriptions ; pratiquer

rescript ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ersitzung {f}acquisitive prescription
rezeptfrei; nicht rezeptpflichtig {adj} | rezeptfreie Mittelobtainable without a prescription | medicines obtainable without a prescription
rezeptpflichtig {adj}obtainable only on prescription
Rezeptgebühr {f}prescription charge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rescript
Back to top