ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-replacement-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น replacement, *replacement*,

-replacement- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't that cable replacement scheduled for next week?กำหนดการเปลี่ยนสายเคเบิ้ล นั่นมันอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอ?
Damn. I shall need a replacement weapon.งั้นขอเปลี่ยนกระบอกใหม่
I did try to find a replacement for you, but with such short notice, it was impossible.แต่คุณบอกกะทันหันไป ผมต้องขอโทษด้วย
Rick is quite adamant that his replacement be a person of color.ริค มั่นใจว่า คนที่มาแทนเขาจะเป็นคนผิวสี
I want to get a replacement router.ฉันต้องการเราเตอร์ตัวใหม่
No, we're just having a little trouble finding your old man a replacement part, that's all.พอมีมีปัญหานิดหน่อย เพราะอะไหล่หุ่นแก่ๆ อย่างพ่อน่ะหายากแล้ว
The moment the relationship starts getting a little rocky, they start lining up replacement sex partners.แรกรักน้ำต้มผักก็หวาน... รักกันดีเลิศประเสิรฐศรี
I was a replacement for your dead daughter!ฉันก็แค่ตัวแทนของลูกสาวคุณ ที่ตายไป!
But make sure you ask for a replacement when you get to Provo.แต่คุณต้องมีตั๋วใหม่ เมื่อไปถึง โพรโว
She lives on a Havasu reservation in Arizona with her new husband and three replacement kids.เธออยู่ที่เขตสงวนฮาวาซูในแอริโซน่า กับสามีใหม่ และลูกใหม่ที่มาแทนอีก3คน
I have been asked to fill in for Dixon... until a replacement can be found.ผมได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่_BAR_ แทนดิกสัน จนกว่าจะหาคนมาแทนได้
All I'm saying is that long distance is no replacement for spending time together.อะไรๆมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว หนูรู้มันยาก แต่เราทำได้ค่ะพ่อ

-replacement- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 配件] fittings; mountings; replacement (parts); accessories
替工[tì gōng, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄥ, 替工] replacement worker; substitute worker

-replacement- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] (n) {comp} page replacement algorithm
出かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers
出替わり[でがわり, degawari] (n) periodical relief or replacement of workers
巻き替え[まきかえ, makikae] (n) (1) winding a replacement thread, wire, etc.; (2) changing from an overarm to an underarm grip on one's opponent's belt (sumo)
珍走団[ちんそうだん, chinsoudan] (n) (See 暴走族) (used as a replacement for "bosozoku", which has a 'cool' image) biker gang; group of hot-rodders
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
置き換え[おきかえ, okikae] replacement
置換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text
置換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character

-replacement- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
การชักตัวอย่างแบบไม่คืนที่[n. exp.] (kān chak tū) EN: sampling without replacement FR:
การเข้าแทนที่[n.] (kān khao th) EN: replacement FR:
การผัดเปลี่ยน[n.] (kān phatplī) EN: replacement FR:
การเปลี่ยนถ่ายน้ำหม้อน้ำ[n. exp.] (kān plīen t) EN: water coolant replacement FR:
การแทนที่[n.] (kān thaēnth) EN: replacement ; substitution FR: substitution [f]

-replacement- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urlaubsvertretung {f}holiday replacement; temporary replacement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -replacement-
Back to top