ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reiterate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reiterate, *reiterate*,

-reiterate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus I reiterate -- what the hell is going on?พูดซ้ำล่ะ เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ย?
I'd just like to reiterate that this unsub is not getting around on highway 99.ผมอยากขอชี้แจงว่าคนร้ายไม่ได้ฆ่าคนตามทางหลวงสาย 99
Uh, yes, only to reiterate the fact that we have nothing to talk about.เออ ใช่ เพียงแค่ย้ำเรื่องจริง ว่าเราไม่มีเรื่องอะไรต้องคุย
♪ A thousand faces, I reiterate# ใบหน้าเป็นพัน กำชับกำชา #
I'd like to reiterate that the decision was based on the financing plan and the operation normalization plan after the acquisition.ผมขอย้ำว่า การตัดสินใจนี้ ขึ้นอยู่กับ
Only to reiterate that Aidan has our full backing.ขอกล่าวย้ำอีกครั้ง เอเดนจะได้รับการสนับสนุนจากเราเต็มที่
Um, I just want to reiterate that this should be the only time you seduce a child over the internet.ผมหวังว่านี่จะเป็นครั้งเดียวที่คุณ ล่อลวงเด็กทางอินเตอร์เนต
No one should attempt to apprehend him except law enforcement. Let me reiterate that caution.ห้ามผู้ใดจับกุมพวกเขานอกจากเจ้าหน้าที่

-reiterate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราธนาศีล[v.] (ārātthanāsī) EN: request for percepts ; invite a monk to reiterate the precepts FR:
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter
กำชับกำชา[v.] (kamchapkamc) EN: reiterate FR:
กล่าวซ้ำ[v. exp.] (klāo sam) EN: recapitulate ; reiterate FR: réitérer
กล่าวสำทับ[v. exp.] (klāo samtha) EN: reiterate FR:
พูดซ้ำ[v. exp.] (phūt sam) EN: repeat ; reiterate FR: répéter ; redire ; réitérer
พูดซ้ำซาก[v. exp.] (phūt samsāk) EN: repeat ; reiterate ; restate FR: répéter ; réitérer
ซ้ำ[v.] (sam) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate ; be alike FR: répéter ; refaire ; réitérer
ซ้ำรอย[v.] (samrøi) EN: repeat ; recur ; reiterate FR: répéter ; réitérer
สำทับ[v.] (samthap) EN: reiterate ; iterate ; repeat FR: réitérer
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand FR: réaffirmer sa position
ย้ำคำ[v. exp.] (yam kham) EN: reiterate ; stress ; repeat FR: répéter
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reiterate-
Back to top