ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reimbursement-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reimbursement, *reimbursement*,

-reimbursement- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リインバースメント[, riinba-sumento] (n,adj-f) reimbursement
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement

-reimbursement- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement FR:
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhw) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (nangseū rīe) EN: claim for reimbursement FR:
เรียกร้องให้ชดใช้[v. exp.] (rīekrøng ha) EN: claim reimbursement FR: réclamer le remboursement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reimbursement-
Back to top