ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reduced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reduced*, -reduced-

reduced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reduced (adj.) ซึ่งลดลง See also: ซึ่งน้อยลง Syn. decreased, diminished, shortened
English-Thai: HOPE Dictionary
reduced instruction set cคอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่งใช้ตัวย่อว่า RISC อ่านว่า ริสก์ เป็นคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติการได้เร็วมาก ๆ เพราะกำหนดให้ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) แต่ละตัวทำงานจำกัดเฉพาะบางอย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reduced echelon matrixเมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reduced instruction set computer (RISC)คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง (ริสก์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Until the poor bastard is reduced to a quivering, wasted piece of jelly.จนกว่าไอ้สารเลวนั่น กลายเป็นเจลลี่ห่วยๆ ที่สั่นระริก
With respect, Mr. Gandhi without British administration this country would be reduced to chaos.ด้วยความเคารพนะ คุณคานธี ถ้าไม่มีการบริหารของอังกฤษ ประเทศนี้ก็จะวุ่นวาย
It pains me to see you reduced to this, Jasmine.มันน่าเศร้าที่เจ้าต้องลดตัวลงมาเช่นนี้ จัสมิน
Primary charges will blow base charges... ..and a few blocks will be reduced to smouldering rubble.ทุกอย่างอยู่ห่างออกไป ทุกอย่างเป็น ก้อปปี้ ของก้อปปี้ ของก้อปปี้
But there are some bad apples... the media debate about the basic operating principles of the corporate world was quickly reduced to a game of follow the leader.แต่มีแอปเปิลเน่าอยู่บ้าง... การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของโลกธุรกิจ
And so first we began to take the great landmasses of the world which were commons and shared and we reduced those to private property.เราเริ่มต้นด้วยการเอาที่ดินชุมชน ผืนใหญ่ของโลก ซึ่งเคยเป็นสมบัติส่วนรวมและใช้สอยร่วมกัน
To humiliate the people of color who are reduced to riding' on 'em.ทำให้คนผิวสีอับอาย ที่ต้องขึ้นรถเมล์
Picture it reduced to ash at my whim.ข้าจะต้องนำพวกนางยาตราทัพ มาที่นี่แน่นอน
The question of good and evil reduced to one simple choice:เป็นคำถามที่ดี และสิ่งเลวร้ายก็ถูกลดลง ด้วยตัวเลือกอย่างง่าย ๆ
The question of good and evil reduced to one simple choice:ชั่วหรือดี ถูกเปลียนเป็นตัวเลือกง่ายๆ
You see what I'm reduced to?เห็นบ้างไหม ว่าทำไมฉันต้องลดมัน
I was gonna fire whoever stuck around.But since everyone stuck around... 28% curvature of the spine has caused reduced lung capacity, and has reduced bone mineral density.ผมจะไลใครก็ตามที่ยังติดอยู่แถวนี้ แต่เพราะทุกคนยังอยู่ที่นี่.. กระดูกสันหลังที่โค้ง 28 % ทำให้ความจุของปอดลดลง และความหนาแน่นกระดูกก็ลดลง

reduced ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约分[yuē fēn, ㄩㄝ ㄈㄣ, 约分 / 約分] reduced fraction (i.e. one half for three sixths); to reduce a fraction by cancelling common factors in the numerator and denominator

reduced ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC
夜間発送電報[やかんはっそうでんぽう, yakanhassoudenpou] (n) telegram sent at night (usually to make use of a reduced rate)
孤城落日[こじょうらくじつ, kojourakujitsu] (n) feeling (looking) lone and helpless; helplessness of those in reduced circumstances
小康状態[しょうこうじょうたい, shoukoujoutai] (n) state of reduced activity; lull
引き値[ひきね, hikine] (n) reduced price
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances
減色[げんしょく, genshoku] (n) reduced colours; reduced colors
灰になる[はいになる, haininaru] (exp,v5r) to be reduced to ashes; to be cremated
烏有に帰する[うゆうにきする, uyuunikisuru] (exp,vs-s) (See 烏有に帰す) to be reduced to ashes
窮す[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See 窮する) to be hard pressed; to be at a loss; (2) to become poor; to be reduced to poverty
窮する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to be hard pressed; to be at a loss; (2) to become poor; to be reduced to poverty
緊縮財政[きんしゅくざいせい, kinshukuzaisei] (n) reduced budget; budgetary austerities
縮図[しゅくず, shukuzu] (n) (1) reduced drawing; miniature copy; (2) microcosm; microcosmos; (P)
落魄[らくはく, rakuhaku] (n,vs) being reduced to poverty; living in poverty; coming down in the world; straitened (reduced) circumstances
身を落とす[みをおとす, miwootosu] (exp,v5s) to descend; to stoop; to degrade oneself; to be reduced to
化す[かす;けす(ok), kasu ; kesu (ok)] (v5s,vi) (See 化する) to change into; to convert to; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
化する[かする, kasuru] (vs-s,suf) to change into; to convert into; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
低消費電力状態[ていしょうひでんりょくじょうたい, teishouhidenryokujoutai] reduced power state
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service
縮小命令セットコンピュータ[しゅくしょうめいれいセットコンピュータ, shukushoumeirei settokonpyu-ta] Reduced Instruction Set Computer (or Computing), RISC
簡約化命令集合計算機[かんやくかめいれいしゅうごうけいさんき, kanyakukameireishuugoukeisanki] RISC (Reduced Instruction Set Computer)

reduced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บก[adj.] (bok) EN: depleted ; reduced FR:
ขายของรุสต๊อก ; ขายรุสต๊อก[v. exp.] (khāikhøng r) EN: clear out stock at reduced prices FR:
ของลดราคา[n. exp.] (khøng lot r) EN: reduced article FR: article à prix réduit [m]
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser ; descendre
ลดทอน[adj.] (lot thøn) EN: reduced FR:
เมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูป [n. exp.] (methrik kha) EN: reduced echelon matrix FR:
เมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูปตามแถว[n. exp.] (methrik kha) EN: reduced row echelon form of a matrix FR:
สมบัติลดทอน[n. exp.] (sombat lot ) EN: reduced property FR:
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier

reduced ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerausbreitung {f} | reduzierte Feuerausbreitungfire propagation | reduced fire propagation
Minderkosten {pl}cost reduction; reduced cost
Abzapfpunkt {m} für reduzierte Leistungreduced power tapping
Treppennormalform {f} [math.]reduced echelon form

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reduced
Back to top