ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reexperience

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reexperience*, -reexperience-

reexperience ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reexperience (vt.) พบอีก See also: ปะสบอีก, นึกถึงอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reexperience
Back to top