ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rebate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rebate*, -rebate-

rebate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rebate (n.) ส่วนที่ต้องคืนมา See also: เงินที่ต้องจ่ายคืนมา Syn. allowance, deduction
rebate (n.) เงินคืน See also: ส่วนลด, เงินภาษีที่ต้องคืนให้ Syn. discount, drawback
rebate (vt.) ให้ส่วนลด See also: หักคืน, ลดส่วน Syn. discount, drawback
English-Thai: HOPE Dictionary
rebate(รี'เบท,ริเบท') n. เงินคืน,ส่วนลด,เงินลด,ส่วนหัก,เงินภาษีที่ต้องหักคืนให้ vt. หักคืน,ให้ส่วนลด,ลดส่วน,หักออก,ทำให้ทู่,ทำให้ไม่คม, See also: rebatable,rebateable adj. rebater n.
English-Thai: Nontri Dictionary
rebate(n) เงินลด,ส่วนลด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rebateให้ส่วนลด, ส่วนลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And from downstream get rebate from the constrators. So even the bear's paw has been taken.แล้วตอนท้ายก็รับเงินจ่ายคืนจากคนที่รับสัญญาต่อ ก็เรียกว่าอุ้งตีนหมีก็ยังเอาไป
So, does this model come with any rebates?แล้วอันนี้มีส่วนลดอะไรไหม?

rebate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贴现[tiē xiàn, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ, 贴现 / 貼現] discount; rebate

rebate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッシュバック[, kyasshubakku] (n) cash-back; rebate
リベート[, ribe-to] (n) (1) rebate; (2) commission; kickback; (P)
割り戻す;割戻す[わりもどす, warimodosu] (v5s,vt) to rebate; kickback

rebate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ส่วนลด[n.] (suanlot) EN: discount ; reduction ; rebate FR: remise [f] ; escompte [m] ; réduction [f] ; rabais [m] ; ristourne [f]

rebate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorauszahlungsrabatt {m}anticipation rebate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rebate
Back to top