ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

methodize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *methodize*, -methodize-

methodize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
methodize (vt.) ทำให้มีแบบแผน Syn. organize
methodizer (n.) ผู้มีระเบียบแบบแผน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า methodize
Back to top