ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quarreller

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quarreller*, -quarreller-

quarreller ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quarreller (n.) คนไม่ลงรอยกัน Syn. disputer, wrangler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quarreller
Back to top