ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pyramidal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pyramidal*, -pyramidal-

pyramidal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pyramidal (adj.) ซึ่งทำเป็นทรงพีระมิด Syn. conical
English-Thai: Nontri Dictionary
pyramidal(adj) มีรูปเป็นกรวยเหลี่ยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pyramidal; tetrahedral-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสี้ยม (adj.) pyramidal See also: conical Syn. แหลม Ops. ทู่

pyramidal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
錐体路[すいたいろ, suitairo] (n) pyramidal tract; corticospinal tract

pyramidal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มณฑป = มรฑป[n.] (mondop) EN: square hall with a pyramidal roof ; square structure with four arches and a pyramidal roof ; square hall with a tower ; mandapa ; mondop FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined FR: effilé ; fuselé ; en pointe

pyramidal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pyramidal {adj}pyramidal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pyramidal
Back to top