ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

put on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *put on*, -put on-

put on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
put on (phrv.) วางบน Syn. fit on, get on
put on (phrv.) สวม See also: สวมใส่ Syn. draw off, draw on
put on (phrv.) ทำให้ติด See also: เปิด (ไฟ) Syn. be on, come on
put on (phrv.) เริ่มทำงาน
put on (phrv.) (น้ำหนัก) เพิ่ม See also: (ขนาด) เพิ่ม Syn. put back, take off
put on (phrv.) เร่งความเร็ว
put on (phrv.) เพิ่ม See also: เติม Syn. stick on
put on (phrv.) หมุนเข็มนาฬิกา See also: หมุนเวลา Syn. go back, put ahead
put on (phrv.) ทำให้เกิดขึ้น Syn. be on, have on
put on (phrv.) บอกให้ขึ้น (เวที) See also: บอกให้เข้าสู่สนามกีฬา
put on (phrv.) แสร้งทำ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลอกลวง
put on (phrv.) หลอกลวง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ล้อเล่น, หลอกเล่น Syn. have on
put on (phrv.) ข้อบังคับให้ยอมรับ Syn. fasten on, impose on
put on (phrv.) เพิ่ม (ราคา, จำนวน) Syn. stick on
put on (phrv.) เสี่ยงพนัน (เงิน) See also: เสี่ยงกับการเสียเงินจำนวนมาก Syn. bet on
put on (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก
put on (phrv.) มอบหน้าที่ See also: มอบหมายให้
put on a spurt (phrv.) เร่งความเร็ว
put on airs (phrv.) วางโต See also: อวดอ้าง
put on guard (vt.) เตือน See also: ทำให้ตระหนักถึงภัย Syn. warn, signal
put on the air (vi.) ออกอากาศ See also: กระจายเสียง Syn. broadcast, transmit
put on the gloves (idm.) ชก See also: ต่อยมวย
put one (phrv.) โทรศัพท์ถึง See also: ติดต่อทางโทรศัพท์ Syn. be onto
put ont (phrv.) ค้นพบ (ความผิด, ความลับ) Syn. be onto
put onto (phrv.) วางบน
put onto (phrv.) ติดต่อทางโทรศัพท์ Syn. be onto, get onto
put onto (phrv.) แพร่งพราย See also: บอก Syn. be onto, get onto
put onto (phrv.) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ (บางสิ่งที่ดี) Syn. be onto
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครอง (v.) put on See also: wear Syn. นุ่งห่ม
นุ่งห่ม (v.) put on See also: wear
ใส่ (v.) put on (e.g. clothes) See also: wear (e.g. clothes) dress oneself Syn. สวม, สวมใส่ Ops. ถอด
ใส่รหัส (v.) put on a code See also: enter a code, put in a code Syn. เข้ารหัส Ops. ถอดรหัส
ทำเบ่ง (v.) put on airs See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม
ปั้นยศ (v.) put on airs Syn. วางอำนาจ
ยโสโอหัง (v.) put on airs See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious Syn. วางท่า, จองหอง, วางก้าม
วางก้าม (v.) put on airs See also: swagger, show off, act in a boastful way Syn. วางโต
วางท่า (v.) put on airs See also: put on an affected pose, assume affectedly Syn. ไว้ยศ
วางฟอร์ม (v.) put on airs See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly Syn. วางท่า
วางมาด (v.) put on airs See also: be pretentious, be stuck-up Syn. วางท่า
วางมาด (v.) put on airs See also: be arrogant Syn. วางท่า, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก
เก๊ก (v.) put on airs See also: be pretentious, be stuck-up Syn. วางท่า, วางมาด
เต๊ะ (v.) put on airs See also: be arrogant Syn. วางท่า, วางมาด, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก
เต๊ะจุ๊ย (adv.) put on airs See also: be pretentious, be stuck-up, give oneself airs Syn. เต๊ะ, วางท่า, เต๊ะท่า
เต๊ะท่า (v.) put on airs See also: swagger Syn. เต๊ะจุ๊ย, วางท่า
นุ่งกระโจมอก (v.) put on cloth covering the breasts
ภาคทัณฑ์ (v.) put on probation See also: remit punishment Syn. ตำหนิโทษ, คาดโทษ
เข้าที่เข้าทาง (v.) put on the right track Syn. เข้าที่
เข้ารูปเข้ารอย (v.) put on the right track Syn. เข้าที่, เข้าที่เข้าทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น
We're going to put on the extra summer deputies as soon as possible.เราจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุด
I'll never put on a life jacket again.ผมจะไม่ใส่เสื้อชูชีพอีกเเล้ว
You mean like what sort of cream I put on my face at night, what position I like to sleep in?คุณหมายถึงเช่นสิ่งที่จัดเรียงของครีมฉันใส่บนใบหน้าของฉันในเวลากลางคืน สิ่งที่ตำแหน่งที่ผมชอบที่จะนอนใน?
I think I'll put on something more... appropriate.ข้าว่าจะสวมอะไรที่เหมาะสมกว่านี้สักหน่อย
He'd put on 50 pounds, and his spring was gone from his step ... but he could still hit.เขาน้ำหนักเพิ่มขึ้น 50 ปอนด์ และไม่มีแรงกระโดดแล้ว แต่เขายังตีลูกได้
I was making ziti with meat gravy... and I'm planning to roast some peppers over the flames... put on some string beans with olive oil.และว่าจะเผาพริกหยวก บนเตานั่น ใส่ถั่วฝักยาวกับน้ำมันมะกอก และมีเนื้อชิ้นสวย
If you say she did, and that got her put on a psych ward stopped her from killing again, wouldn't that be worth it?ถ้าคุณบอกว่าเธอทำ เธอจะต้องไปอยู่ โรงพยาบาลบ้า... ...และนั่นจะเป็นการหยุดเธอไม่ให้ฆ่าใครได้อีก มันไม่คุ้มเหรอ?
[ Gun Clicks ] I w-was put on to shoveling coal.ผมถูกสั่งให้ไปตักถ่านหิน
Sometimes they come in real low and just put on the skitters.บางทีมันบินมาต่ำจริงๆ และไหลไปตามพื้นอย่างรวดเร็ว
Oh, yeah. My God, he's put on so much weight since the Simpson case.เออใช่ พระเจ้าของเขาวางน้ำหนักมากตั้งแต่กรณีที่ซิมป์สัน
Nice people from the town have come to put on a play for us.คนดีๆ จากในเมืองจะมา เล่นละครให้พวกเราดู

put on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装模作样[zhuāng mú zuò yang, ㄓㄨㄤ ㄇㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄤ˙, 装模作样 / 裝模作樣] affected; to put on an act; to indulge in histrionics
演习[yǎn xí, ㄧㄢˇ ㄒㄧˊ, 演习 / 演習] exercise; practice; to put on a play; to act
备案[bèi àn, ㄅㄟˋ ㄢˋ, 备案 / 備案] put on record; enter (a case) in the records
摆架子[bǎi jià zǐ, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚˋ ㄗˇ, 摆架子 / 擺架子] put on airs; assume great airs
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 做] to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
下手[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, 下手] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, 仰屋著书 / 仰屋著書] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book

put on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs
すかす[, sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise
ダイエットふりかけ[, daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant
ブレーキを掛ける[ブレーキをかける, bure-ki wokakeru] (exp,v1) to put on the brakes; to put a stop to
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly
先輩面をする[せんぱいづらをする, senpaidurawosuru] (exp,vs-i) (See 先輩風を吹かす) to put on an air of seniority
先輩風を吹かす[せんぱいかぜをふかす, senpaikazewofukasu] (exp,v5s) (See 風を吹かす) to put on a patronizing air
召される[めされる, mesareru] (v1,vt) (1) (hon) to do; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to buy; (5) to ride; (6) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (suf,v1) (7) (arch) (hon) honorific suffix used after the -masu stem of a verb
召す[めす, mesu] (v5s,vt) (1) (hon) to call; to invite; to send for; to summon; (2) to eat; to drink; (3) to put on; to wear; (4) to ride; (5) to catch (a cold); to take (a bath); to tickle (one's fancy); to put on (years); to commit (seppuku); (6) (See 召される・1) to do; (7) (arch) honorific suffix used after the -masu stem of a verb; (P)
同一視[どういつし, douitsushi] (n,vs) class with; put on par with; regard in the same light as
困らせる[こまらせる, komaraseru] (v1) to trouble with questions; to embarrass; to put out; to put on the spot; to inconvenience
固肥える[かたごえる, katagoeru] (v1,vi) to put on a moderate amount of lean or firm weight; to gain healthy weight (e.g. from muscle); to become overweight as opposed to obese
売りに出す[うりにだす, urinidasu] (exp,v5s) to offer for sale; to put on the market
売り出す(P);売出す[うりだす, uridasu] (v5s,vt) (1) to put on sale; to market; (v5s,vi) (2) to become popular; (P)
履く(P);佩く;穿く;着く;帯く[はく, haku] (v5k,vt) (1) (usu 履く or 穿く) to put on (or wear) lower-body clothing (i.e. pants, skirt, etc.); to put on (or wear) footwear; (2) (usu. 佩く or 帯く) to affix a sword to one's hip; (3) to affix a bowstring to a bow; (P)
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
振る[ぶる, buru] (suf,v5r) (1) assuming the air of ...; behaving like ...; (v5r) (2) (col) to put on airs; to be self-important
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
村芝居[むらしばい, murashibai] (n) play put on in a village; play put on by villagers
注す(P);点す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) (esp. 注す) (See 差す・さす・12) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (2) (esp. 点す) (See 差す・さす・13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (3) (esp. 点す) (See 差す・さす・14) to light (a fire); to burn; (P)
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P)
確かなものにする;確かな物にする[たしかなものにする, tashikanamononisuru] (exp,vs-i) to strengthen; to beef up; to put on a firm basis; to ensure; to secure
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish
積み込む[つみこむ, tsumikomu] (v5m,vt) to load (with goods, cargo); to put on board; to stow aboard; (P)
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
見栄を張る;見栄をはる;見えをはる;見えを張る[みえをはる, miewoharu] (exp,v5r) to be pretentious; to put on airs
記録に載せる[きろくにのせる, kirokuninoseru] (exp,v1) to put on record
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
偽悪趣味[ぎあくしゅみ, giakushumi] (n) propensity to put oneself in as bad a light as possible; being prone to act bad
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
握り鋏[にぎりばさみ, nigiribasami] (n) (See 和鋏・わばさみ) U shaped scissors with no place to put one's fingers; shears
書皮[しょひ, shohi] (n) (See ブックカバー) book cover; outer wrapper for a book (put on by a bookseller before being handed to a customer)
本腰を入れる[ほんごしをいれる, hongoshiwoireru] (exp,v1) (sens) to set about in earnest; to put one's back into something
着する;著する[ちゃくする, chakusuru] (vs-s,vi) (1) to arrive; to reach; (2) to adhere; (3) (See 着す) to insist on; (vs-s,vt) (4) to put on; to wear
精魂を傾ける[せいこんをかたむける, seikonwokatamukeru] (exp,v1) to put one's heart and soul into something
腰を入れる;腰をいれる[こしをいれる, koshiwoireru] (exp,v1) (1) to take a solid stance; (2) (See 本腰を入れる) to put one's back in it; to exert oneself
薮蛇になる;薮蛇に成る[やぶへびになる, yabuhebininaru] (exp,v5r) you'll only make work for yourself; to stir up a hornet's nest; to put one's foot in one's mouth
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
着せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes

put on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage FR: réfrigérer ; frigorifier
ฉุยฉาย[v.] (chuichāi) EN: walk with affected grace ; put on airs FR:
แดะแด๋[v. exp.] (dae daē) EN: be affected ; affect manners ; put on airs FR:
จระจุ่ม[v.] (jarajum) EN: put on FR:
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
เก๊ก[v.] (kek) EN: put on airs ; be pretentious ; be stuck-up FR:
เก็บงาน[v.] (kepngān) EN: finish up a job ; put on the finishing touches FR: mettre la touche finale
เข้าเครื่อง[v.] (khaokhreūan) EN: dress up ; put on a costume FR:
คาดเข็มขัด[v. exp.] (khāt khemkh) EN: put on a belt FR: boucler sa ceinture
ครอง[v.] (khrøng) EN: put on ; wear FR: endosser
ครองจีวร[v. exp.] (khrøng jīwø) EN: put on the yellow robe (of a monk) FR:
ครองผ้า[v. exp.] (khrøng phā) EN: don ; wear ; put on ; put the yellow robe (of a monk) FR:
ครอบ[v.] (khrøp) EN: cover ; overarch ; lie over ; put on ; wrap ; shelter FR: couvrir ; chapeauter ; coiffer
แกล้งทำ[v. exp.] (klaēng tham) EN: fake ; pretend ; put on an act FR: feindre ; dissimuler ; faire semblant
กดความ[v.] (kotkhwām) EN: get a case quashed ; get proceedings put on the back burner FR:
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; air ; show FR: radiodiffuser ; émettre
กรวม[v.] (krūam) EN: put on FR:
กวม[v.] (kūam) EN: put on FR:
แลบลิ้น[v. exp.] (laēp lin) EN: put on one's tongue (at) ; stick out one's tongue FR: tirer la langue
มึนตึง[v.] (meunteung) EN: be standoffish ; show coolness ; turn a cold shoulder to ; put on a serious look FR: être distant ; montrer de la froideur ; bouder ; battre froid à qqn. (litt.)
นุ่ง[v.] (nung) EN: wear ; put on FR: porter ; être vêtu de
นุ่งห่ม[v.] (nunghom) EN: wear ; put on FR: porter
ออกอากาศ[v.] (øk-ākāt) EN: broadcast ; put on the air ; go on the air FR: diffuser
ออกจำหน่าย[v. exp.] (øk jamnāi) EN: be put on the market ; put on the market ; put on sale FR:
ออกขาย[v. exp.] (øk khāi) EN: put on the market ; be on sale FR:
ออกท่า[v.] (økthā) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose ; show FR: gesticuler
ออกท่าออกทาง[v.] (økthā-økthā) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose ; show FR: gesticuler
ออกท่าทาง[v.] (økthā thāng) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose ; show FR: gesticuler
ออกวางขาย[v. exp.] (øk wāng khā) EN: put on sale FR:
แปะโป้ง[v. exp.] (pae pōng) EN: put on the cuff ; hock ; make a thumbprint FR:
ปั้นยศ[v.] (panyot) EN: put on airs FR:
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation FR: mettre à l'épreuve
พาส[v.] (phāt) EN: put on FR:
โพกหัว[v. exp.] (phøk hūa) EN: wrap ; put on a turban ; wear a turban ; wear as a turban ; wrap a piece of cloth around one's head ; cover the head with a cloth FR: porter un turban ; porter en guise de turban
ใส่[v.] (sai) EN: wear ; put on ; don FR: mettre ; porter ; enfiler ; se mettre
สวม[v.] (sūam = suam) EN: put on ; wear ; dress FR: porter ; mettre ; enfiler ; chausser ; avoir
สวมนิ้ว[v. exp.] (suam niu) EN: put on ; wear FR:
สวมใส่[v. exp.] (suam sai) EN: wear ; be dressed in ; have on ; put on ; don ; sport FR: porter ; revêtir ; être vêtu de
สวมเสื้อ[v. exp.] (sūam seūa) EN: put on a shirt ; put on a blouse ; wear a shirt ; have a shirt on FR: porter une chemise
แต่งกาย[v. exp.] (taeng kāi) EN: dress ; get dressed ; put on clothing ; wear clothing ; attire FR: s'habiller ; se vêtir ; se fringuer (fam.) ; se nipper (fam., vx) ; se saper (fam.)

put on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handbetrieb {m} | im Handbetrieb laufen | auf Handbetrieb umstellen | Handbetrieb durch Kettemanual operation; manual | to run on manual | to put on manual | hand-geared operation by means of endless chain
Zugzwang {m} | unter Zugzwang stehen | jdn. in Zugzwang bringen | in Zugzwang geratentight spot | to be in a tight spot | to put somebody on the spot | to be put on the spot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า put on
Back to top