ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

publisher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *publisher*, -publisher-

publisher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
publisher (n.) ผู้พิมพ์ See also: ผู้จัดพิมพ์, ผู้ตีพิมพ์, ผู้โฆษณา, สำนักพิมพ์, โรงพิมพ์ Syn. publicist, administrator, distributor
English-Thai: HOPE Dictionary
publisher(พับ'ลิเชอะ) n. ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา,สำนักพิมพ์,ผู้ประกาศ,ผู้แถลง,ผู้โฆษณา
English-Thai: Nontri Dictionary
publisher(n) ผู้พิมพ์โฆษณา,ผู้โฆษณา,ผู้ประกาศ,สำนักพิมพ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
publisherผู้จัดพิมพ์, ผู้พิมพ์โฆษณา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Publisherสำนักพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้พิมพ์ (n.) publisher Syn. ผู้พิมพ์จำหน่าย
ผู้พิมพ์จำหน่าย (n.) publisher
ผู้พิมพ์โฆษณา (n.) publisher
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The author was inspired by certain opinions of a British publisher concerning world peace.ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดเห็นบางอย่างของสำนักพิมพ์อังกฤษ เกี่ยวกับสันติภาพของโลก
Do you think he'd like to meet that publisher again?คุณคิดว่าเขาอยากจะพบว่าสำนักพิมพ์อีกครั้งหรือไม่
The publisher would like to meet him again.สำนักพิมพ์อยากจะพบเขาอีกครั้ง
Until last year, when he met a British publisher who spoke to his heart.จนกระทั่งปีที่แล้วเมื่อเขาได้พบกับสำนักพิมพ์ของอังกฤษที่พูดกับหัวใจของเขา
Wickers, you've got a real publisher in you. When this business is over, go for it.Wickers คุณได้มีสำนักพิมพ์ที่แท้จริงในตัวคุณ เมื่อธุรกิจนี้จะผ่านไปได้
The publisher wants your essay.สำนักพิมพ์อยากได้บทความอาจารย์แล้ว.
You know, when Dostoyevsky was writing The Gambler, he signed a contract with his publisher saying that he would finish it in 26 days.คุณรู้อะไรไหม ตอนที่โดสโตเยฟสกี้ เขียนเรื่อง "เดอะ แกมเบลอร์" เขาเซ็นสัญญากับสำนักพิมพ์ โดยบอกว่า เขาจะเขียนให้เสร็จภายใน 26 วัน
Yeah, but you did promise the publisher a third book.ใช่ คุณสัญญากับสำนักพิมพ์ ว่าจะออกเล่มสาม
All she wanted to talk about was how her publisher had cheated her out of thousands of dollars in royalties.สิ่งที่เธออยากพูดก็มีแต่ เรื่องที่คนตีพิมพ์หลอกเธอ ไปหลายพังเหรียญ
The publisher put out a couple dozen before going bankrupt.สำนักพิมพ์พิมพ์ออกมาได้ไม่เท่าไหร่ ก็ล้มละลาย
You know but after the publisher got bankrupt, but those books never came out.?แต่หลังจากสำนักพิมพ์เจ๊งไป หนังสือพวกนั้นยังไม่เคยถูกตีพิมพ์เลย
My publisher has been begging me to do a local launch for my book.ขอร้องให้ฉันทำอาหารกลางวันพื้นเมืองสำหรับ หนังสือของฉัน ฉันสามารถแจกลายเซ็นที่ร้านพิซซ่าของเธอ

publisher ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
韩邦庆[Hán Bāng qìng, ㄏㄢˊ ㄅㄤ ㄑㄧㄥˋ, 韩邦庆 / 韓邦慶] Han Bangqing (1856-1894), writer and publisher of experimental literary journal in classical Chinese and Jiangsu vernacular, author of novel 海上花列傳|海上花列传
皇冠出版[Huáng guān chū bǎn, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄔㄨ ㄅㄢˇ, 皇冠出版] Crown publishers, Hong Kong
出版商[chū bǎn shāng, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄤ, 出版商] publisher
出版者[chū bǎn zhě, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄓㄜˇ, 出版者] publisher
发行人[fā xíng rén, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 发行人 / 發行人] publisher; issuer

publisher ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
撮り下ろし[とりおろし, torioroshi] (n) (1) taking photographs for a volume at the request of a publisher; (2) photographs taken for a volume at the request of a publisher
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC
同人誌[どうじんし, doujinshi] (n) (1) magazine published by fans; fanzine; (2) publication aimed at a particular hobby group; (3) publication sold directly, and not via commercial publishers
奥付;奥附;奥付け(io)[おくづけ, okuduke] (n) colophon; publication data; production notes; printer's mark; publisher's emblem
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パブリッシャー[ぱぶりっしゃー, paburissha-] publisher

publisher ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้พิมพ์[n. exp.] (phū phim) EN: publisher ; printer FR:
ผู้พิมพ์จำหน่าย[n. exp.] (phū phimjam) EN: publisher FR:
ผู้พิมพ์โฆษณา[n. exp.] (phū phim kh) EN: publisher FR:
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา[n. exp.] (phū phim ph) EN: publisher FR:
สำนักพิมพ์[n. exp.] (samnakphim) EN: publishing house ; publishing company ; publishers ; publisher's FR: éditeur [m] ; maison d'édition [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า publisher
Back to top