ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-profane-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น profane, *profane*,

-profane- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've used thy name in profane fantasies.ในนามแห่งพระผู้เป็นเจ้า
And she made a profane scene in the garden earlier.แล้วเธอยังมาโชว์เรือนร่าง ในสวน เมื่อสักพักที่ผ่านมาอีก
His profane blood pumping through your veins.เลือดเปื้อนบาปนั่น สูบฉีดอยู่ในตัวเจ้า
There'll be items required for the profane ritual.เจ้าจะต้องมีอุปกรณ์ เพื่อประกอบพิธี
Yes. The profane ritual.เอาสิ บอกพิธีมาได้เลย
Men, destroy this profane temple!ทหาร ทำลายวิหารนอกรีตนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -profane-
Back to top