ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-precipitately-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น precipitately, *precipitately*,

-precipitately- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กึก[adv.] (keuk) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously FR: soudain ; soudainement
พรวดพราด[adv.] (phrūatphrāt) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -precipitately-
Back to top