ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*precipitately*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น precipitately, -precipitately-

*precipitately* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
precipitately (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น
precipitately (adv.) อย่างทันทีทันใด

*precipitately* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
急転直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n,vs) suddenly and precipitately; take a sudden turn

*precipitately* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กึก[adv.] (keuk) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously FR: soudain ; soudainement
พรวดพราด[adv.] (phrūatphrāt) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *precipitately*
Back to top