ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-precedence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น precedence, *precedence*,

-precedence- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้ความสำคัญ (v.) give precedence (to) See also: place importance (on), give priority (to), see (something) as important Ops. มองข้าม
ให้ความสำคัญ (v.) give precedence (to) See also: place importance (on), give priority (to), see (something) as important Ops. มองข้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That takes precedence over any academics.ที่จะตายที่นี่กับคุณ
Actually, my federal jurisdiction take precedence over a state-ordered mandate.ที่จริงแล้ว หน่วยสืบสวนกลางของผมมีอำนาจมากกว่าศาล คำสั่งศาลสูงตามลำดับรัฐ
You're investigating a murder. That tends to take precedence over meatloaf.คุณสอบสวนคดีฆาตกรรม นั่นมันแนวโน้มใช้ขั้นตอน กว่าการทำมีทโลฟ
Okay, the whole point of having something sacred is that it takes precedence over anything else you got going on.สิ่งสำคัญที่แกจะไม่มา เหนือจากอะไรทั้งหมดคือแกต้องไป
Last I checked, homicide takes precedence over attempted homicide.ล่าสุดที่ผมรู้ คดีฆาตกรรม สำคัญกว่าคดีพยายามฆ่า
I work for the Precedence Measure Section.ฉันทำงานที่สำนักงานตรวจสอบภายใน
Why do you feel these remains take precedence over the others?ทำไมคุณถึงคิดว่าซากนี้มีความสำคัญมากกว่าซากศพอื่น

-precedence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先に立つ[さきにたつ, sakinitatsu] (exp,v5t,vi) (1) to lead; to take the initiative; (2) to take precedence (e.g. sadness taking precedence over anger); (3) to be most essential
先立つ[さきだつ, sakidatsu] (v5t,vi) to lead; to precede; to die before someone; to go before; to take precedence
実力本位[じつりょくほんい, jitsuryokuhon'i] (n,adj-no) the precedence of merit; performance orientation; ability- (merit-) based (promotion, pay scale, etc.)
班次[はんじ, hanji] (n) ranking; precedence
Japanese-English: COMDICT Dictionary
優先[ゆうせん, yuusen] precedence (vs)

-precedence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวุโส[n.] (āwusō) EN: seniority ; precedence FR: ancienneté [f]
ให้ความสำคัญ[v. exp.] (hai khwām s) EN: focus ; give precedence (to) FR: attacher de l'importance ; donner de l'importance ; accorder de l'importance
มีอาวุโสสูงกว่า[v. exp.] (mī āwusō sū) EN: have precedence (over) FR:
ฐานันดร[n.] (thānandøn) EN: rank of nobility ; order of precedence FR:
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; ecclesiastical orders ; list of names arranged in order of rank ; ecclesiastical order of retinue FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -precedence-
Back to top