ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hypothesize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hypothesize*, -hypothesize-

hypothesize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hypothesize (vt.) ทึกทักเอาว่า See also: สันนิษฐาน Syn. presume, suppose
hypothesize (vt.) สร้างทฤษฎี Syn. speculate
hypothesize (vi.) สร้างทฤษฎี Syn. speculate
English-Thai: HOPE Dictionary
hypothesize(ไฮพอธ'ธิไซซ) vi.,vt. สร้างสมมุติฐาน. vi. ให้เป็นสมมุติฐานก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hypothesize that he may have used some scorpion DNA--ผมมีสมมุติฐานว่า เขาอาจใช้ บางส่วนของ DNA แมลงป่อง
I hypothesize a Naga Jolokia from India, otherwise known as the King Cobra chili.ฉันพบจากถิ่นกำเนิดในนากา โจโลเกีย จากอินเดีย หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ พริกคิงคอบร้า
We hypothesize that, as the human being developed the ability to forecast their own self-dissolution, their own death, which is tremendously anxiety-generating, that another concept emerged which allowed that anxiety to be reduced.แต่มันถูกออกแบบมา เพื่อมุ่งเน้นพลังงาน ในชุดเล็ก ๆ ของเซลล์สมอง ในกลีบขมับขวา เซลล์เหล่านั้นเขาเชื่อว่า
We hypothesized that these waves Could be used to communicate information.เราสมมุติต่อไปว่าคลื่นเหล่านี้สามารถ ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hypothesize
Back to top