ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

popularise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *popularise*, -popularise-

popularise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
popularise (vt.) ทำให้เป็นที่นิยม Syn. familiarize, cheapen, spread

popularise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般化[いっぱんか, ippanka] (n) (1) generalization; generalisation; popularization; popularisation; (vs) (2) to generalize; to generalise; to popularize; to popularise
心学[しんがく, shingaku] (n) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
石門心学[せきもんしんがく, sekimonshingaku] (n) (See 心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)
道学[どうがく, dougaku] (n) (1) ethics; moral philosophy; (2) (the study of) Confucianism (esp. neo-Confucianism); (3) (the study of) Taoism; (4) (See 石門心学) Edo-period popularized blend of Buddhist, Shinto and Confucian ethical teachings (popularised)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า popularise
Back to top