ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

point of view

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *point of view*, -point of view-

point of view ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
point of view (n.) ความเห็น See also: แง่คิด, มุมมอง Syn. outlook, opinion
English-Thai: HOPE Dictionary
point of viewความเห็น,แง่คิด, Syn. standpoint
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
point of view; viewpointมุมมอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Point of view (Literature)มุมมอง (วรรณกรรม) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุมกลับ (n.) another point of view See also: reflection, aspect, idea, thought, notion Syn. แง่คิด, ทัศนะ, ความคิดเห็น
แง่คิด (n.) another point of view See also: reflection, aspect, idea, thought, notion Syn. ทัศนะ, ความคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a point of view and I think it speaks for many of the people here.ฉันมีความคิดเห็น เเละหลายคนที่นี่ก็คงคิดเหมือนฉัน
You see, from an evolutionary point of view Jason looks for an attractive young woman because he wants healthy kids.มันง่ายสุดๆเลยนะ เชลลี่ ฟังนะ จากทฤษฎีวิวัฒนาการ ทำให้...
Let's look at it from a point of view of the people in Bangladesh who are starving to death.ลองดูเรื่องนี้ในมุมมองของ ประชาชนในบังคลาเทศที่กำลังจะอดตาย
And I help corporations share the point of view about how they feel about things.และผมช่วยให้บรรษัทได้แสดงจุดยืน ว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งต่าง ๆ
But from a scientific point of view this is a case of "fear of intimacy".แต่ตามหลักการณ์แล้วก็คือ เขากลัวความใกล้ชิด
The passage of time remains constant, but we can shift our point of view within the data stream as fast as we want.So, Agent CarIin, where do we Iook? CIaire Kuchever's house.
This man you're eager to pay homage to, he was incapable of admitting any point of view but his own.ชายคนนี้มีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจงรักภักดี เขาทำร้ายการยอมรับจุดบางจุดที่เห็นแต่ของเขาเอง
They're going to change their point of view Be seduced by the power.แล้วพวกเค้าจะเปลี่ยนความคิดใหม่ Nจะถูกชักนำให้หลงใหลอำนาจการฆ่าแทน...
When we see him driving, his point of view is elevated.ตอนที่เขาขับรถ, มุมมองเขาสูงขึ้นมาหน่อย
After all the opinions have been heard... and every point of view has been considered... here she comes.หลังจากความคิดเห็นทั้งหมด ได้ถูกรับฟัง .. และทุกมุมมองได้รับการพิจารณา ... -เธอมาแล้ว
Between Alex and Pearson from the point of view of forensic medicine, who do you think stabbed the victim?ในมุมมองของนิติเวชแล้ว ระหว่างอเล็กซ์กับเพียร์สันแล้ว คุณคิดว่าใครเป็นคนแทงผู้ตาย?
# # What I mean? # # I'm sure you'll understand my point of view ## ฉันแน่ใจว่าเธอ เข้าใจในมุมของฉัน #

point of view ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吕氏春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吕氏春秋 / 呂氏春秋] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦
角度[jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ, 角度] angle; point of view
改观[gǎi guān, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄢ, 改观 / 改觀] change of appearance; to revise one's point of view
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
冷眼旁观[lěng yǎn páng guān, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, 冷眼旁观 / 冷眼旁觀] the cool eye of a bystander; a detached point of view
审美观[shěn měi guān, ㄕㄣˇ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄢ, 审美观 / 審美觀] esthetic conception; esthetic point of view; standard
史观[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, 史观 / 史觀] historical point of view; historically speaking
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ, 观点 / 觀點] point of view; viewpoint; standpoint

point of view ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of
ポイントオブビュー[, pointoobubyu-] (n) point of view
ポジショントーク[, pojishonto-ku] (n) opinion expressed from someone's point of view (wasei
化学上[かがくじょう, kagakujou] (n) from the chemical point of view
外人の目から見ると[がいじんのめからみると, gaijinnomekaramiruto] (exp) from a foreigners point of view
客観視[きゃっかんし, kyakkanshi] (n,vs) objective point of view
観点を変える[かんてんをかえる, kantenwokaeru] (exp,v1) to change one's point of view
道徳上[どうとくじょう, doutokujou] (n) morally; from the moral point of view
史観[しかん, shikan] (n,suf) historical view; view of history (from a given point of view)
見地[けんち, kenchi] (n) point of view; (P)
見方[みかた, mikata] (n) (1) viewpoint; point of view; (2) (esp. 〜の見方) way of understanding; way of appreciating; how to look at something (e.g. noh, train schedule); (P)
見解[けんかい, kenkai] (n) opinion; point of view; (P)
観点[かんてん, kanten] (n) point of view; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
視点[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view

point of view ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดยืน[n.] (jutyeūn) EN: standpoint ; point of view ; stance ; position FR: point de vue [m] ; position [f]
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view FR: opinion [f] ; point de vue [m]
คิดในมุมกลับ ; คิดมุมกลับ[v. exp.] (khit nai mu) EN: take an opposite point of view FR: penser le contraire
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; point de vue [m]
มุมกลับ[n. exp.] (mum klap) EN: another point of view FR:
มุมมอง[n. exp.] (mum møng) EN: view point ; angle ; aspect ; point of view FR: point de vue [m] ; angle [m]
แง่[n.] (ngaē) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
แง่คิด[n. exp.] (ngaē khit) EN: point of view ; approach FR: point de vue [m] ; approche [f] ; aspect [m]
แง่มุม[n. exp.] (ngaē mum) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant FR: aspect [m]
ทัศน์[n.] (that) EN: vision ; sight ; view ; point of view ; standpoint FR: vue [f] ; point de vue [m] ; opinion [f] ; vision [f]
ทรรศนะ[n.] (thatsana) EN: point of view ; viewpoint ; standpoint ; opinion FR: point de vue [m] ; opinion [f] ; vue [f]
ทัศนะ[n.] (thatsana) EN: point of view ; viewpoint ; standpoint ; opinion ; view ; seeing FR: point de vue [m] ; opinion [f] ; vision [f]

point of view ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone
soziologisch {adj} | aus soziologischer Sicht; soziologisch betrachtetsociological | from a sociological point of view
Gesichtspunkt {m}point of view
Perspektive {f}point of view

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า point of view
Back to top