ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

planet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *planet*, -planet-

planet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
planet (n.) โลก See also: ดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ Syn. sphere, globe, earth
planetarium (n.) หอดูดาว
planetary (adj.) เกี่ยวกับโลก See also: ของโลก, ทางโลก Syn. terrestrial
planetary (adj.) เกี่ยวกับดาวเคราะห์
planetary (adj.) พเนจร See also: เคลื่อนที่, เร่ร่อน, ไม่แน่นอน Syn. wandering
planetoid (n.) วัตถุในอากาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
planet carrierชิ้นรองรับชุดเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
planetary gear trainขบวนเฟืองแพลเนต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
ศุภเคราะห์ (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี
อรรธจักร (n.) zodiacal condition when a planet is on one side
ดาวนพเคราะห์ (n.) planet Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวเคราะห์
ดาวพระเคราะห์ (n.) planet Syn. ดาวเคราะห์, ดาวนพเคราะห์
ดาวเคราะห์ (n.) planet Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวนพเคราะห์
นพเคราะห์ (n.) planet See also: nine celestial bodies Syn. นวเคราะห์
นวเคราะห์ (n.) planet See also: nine celestial bodies
พระเคราะห์ (n.) planet See also: star Syn. ดาวนพเคราะห์, ดาวพระเคราะห์ Ops. ดาวฤกษ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water...ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ
Burn the planet to a cinder.เผาดาวทั้งดวงเป็นเถ้าถ่าน
If you can describe your planet to me in sufficient detail for me to make a drawing of it,แบบละเอียดมากพอที่ฉันจะวาดมันได้
You've made my planet beautiful.คุณทำให้ดาวของผมสวยงาม
So I decided to leave my planet and go out into the universe and try to learn something.ผมเลยตัดสินใจออกจากดาวของผม แล้วก็ท่องไปในจักรวาล และพยายามเรียนรู้บางอย่าง
One morning, I cleaned out my volcanoes, took one last look for baobabs and put my planet in order.เช้าวันหนึ่ง ผมทำความสะอาดภูเขาไฟของผม ดูต้นขนมปังลิงของผมครั้งสุดท้าย แล้วก็จัดดาวของผมให้เรียบร้อย
The planet Alice?ไม่ชอบฮะ ดาวเคราะห์อลิซ
The name of this planet is Sahara? No, no, no, no.- ดาวเคราะห์นี่ชื่อซาฮาร่าเหรอฮะ
I can't get back to my planet any other way.ผมกลับไปดาวของผมวิธีอื่นไม่ได้
"What is the source of the planet Earth?" It's a History final, right?ที่มาของดาวเคราะห์โลกคืออะไร มันคือประวัติศาสตร์แน่นอน
What planet are these people from?คนพวกนี้มาจากดาวดวงไหนนะ
Once I've entered in the neural net... my birth cry will be the sound... of every phone on this planet ringing in unison.จากนั้นผมจะออกไปสู่ระบบเครือข่ายภายนอก การเกิดใหม่ของผม จะตามมาด้วยเสียง ของโทรศัพท์ทุกเครื่องในโลก

planet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
近日点[jìn rì diǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ ㄉㄧㄢˇ, 近日点 / 近日點] perihelion, the nearest point of a planet in elliptic orbit to the sun; lower apsis
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 媊] planet Venus in the morning
[tūn, ㄊㄨㄣ, 涒] planet Jupiter; vomit
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 小行星] asteroid; minor planet
星球[xīng qiú, ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 星球] celestial body (e.g. planet, satellite etc); heavenly body
星体[xīng tǐ, ㄒㄧㄥ ㄊㄧˇ, 星体 / 星體] celestial body (planet, satellite etc)
矮行星[ǎi xíng xīng, ㄞˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 矮行星] dwarf planet
星曜[xīng yào, ㄒㄧㄥ ㄧㄠˋ, 星曜] heavenly bodies (esp. the sun, moon or five visible planets)
行星际[xíng xīng jì, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, 行星际 / 行星際] interplanetary
星际[xīng jì, ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, 星际 / 星際] interstellar; interplanetary
木星[Mù xīng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ, 木星] Jupiter (planet)
火星[Huǒ xīng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ, 火星] Mars (planet)
水星[shuǐ xīng, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ, 水星] Mercury (planet)
冥王星[Míng wáng xīng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, 冥王星] Pluto (planet)
海王星[Hǎi wáng xīng, ㄏㄞˇ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, 海王星] Neptune (planet)
惑星[huò xīng, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄥ, 惑星] planet
行星[xíng xīng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 行星] planet
土星[Tǔ xīng, ㄊㄨˇ ㄒㄧㄥ, 土星] Saturn (planet)
大氧吧[dà yǎng bā, ㄉㄚˋ ㄧㄤˇ ㄅㄚ, 大氧吧] source of oxygen (of forests and nature reserves); (cliché) lungs of the planet
类地行星[lèi dì xíng xīng, ㄌㄟˋ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 类地行星 / 類地行星] terrestrial planet
天王星[Tiān wáng xīng, ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, 天王星] Uranus (planet)
金星[Jīn xīng, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ, 金星] Venus (planet); gold star; to see stars (from blow on the head etc)

planet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet
プラネット[, puranetto] (n) planet
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces)
外惑星[がいわくせい, gaiwakusei] (n) outer planet
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife)
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture)
プラネタリウム[, puranetariumu] (n) planetarium; (P)
中心核[ちゅうしんかく, chuushinkaku] (n) (See コア) core (of planets, stars, galaxies, etc.); nucleus (of comets, galaxies, etc.)
土星[どせい, dosei] (n) Saturn (planet)
大和ゴキブリ[やまとゴキブリ;ヤマトゴキブリ, yamato gokiburi ; yamatogokiburi] (n) (uk) Japanese cockroach (Periplaneta japonica)
天王星[てんおうせい;てんのうせい, ten'ousei ; tennousei] (n) Uranus (planet)
天象儀[てんしょうぎ, tenshougi] (n) planetarium
恒星[こうせい, kousei] (n,adj-no) (fixed) star (i.e. not a planet, meteorite, etc.); (P)
惑星探査[わくせいたんさ, wakuseitansa] (n) planetary exploration
惑星状星雲[わくせいじょうせいうん, wakuseijouseiun] (n) planetary nebula
惑星科学[わくせいかがく, wakuseikagaku] (n) planetary science
惑星系[わくせいけい, wakuseikei] (n) (See 恒星系) planetary system; star system
星々;星星[ほしぼし, hoshiboshi] (n) stars; the stars and planets; celestial bodies
星座投影機[せいざとうえいき, seizatoueiki] (n) planetarium (projector)
海王星[かいおうせい, kaiousei] (n) Neptune (planet)
火星[かせい, kasei] (n,adj-no) Mars (planet); (P)
異星人[いせいじん, iseijin] (n) alien (from another planet)
輪紋ゴキブリ[わもんゴキブリ;ワモンゴキブリ, wamon gokiburi ; wamongokiburi] (n) (uk) American cockroach (Periplaneta americana)
遊星歯車[ゆうせいはぐるま, yuuseihaguruma] (n) planetary gear; planetary wheel
金星[きんぼし, kinboshi] (n,adj-no) Venus (planet)
鎮星[ちんせい, chinsei] (n) (See 土星) Saturn (planet)

planet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไดโนเสาร์แพลนเน็ต[TM] (Dainōsao Ph) EN: Dinosaur Planet FR: Dinosaur Planet
ดาวเคราะห์[n.] (dāokhrǿ) EN: planet FR: planète [f]
ดาวเคราะห์ชั้นใน [n. exp.] (dāokhrǿ cha) EN: inner planet FR: planète intérieure [f]
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ cha) EN: outer planet FR: planète extérieure [f]
ดาวเคราะห์แก๊ส[n. exp.] (dāokhrǿ kaē) EN: gas planet FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แคระ[n. exp.] (dāokhrǿ khr) EN: dwarf planet FR: planète naine [f]
ดาวเคราะห์ในแถบไคเปอร์[n. exp.] (dāokhrǿ nai) EN: Kuiper belt planet FR: planète de le ceinture de Kuiper [f]
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet FR: astéroïde [m]
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ = ดาวเคราะห์นอกระบบสุริย[n. exp.] (dāokhrǿ nøk) EN: extrasolar planet ; exoplanet FR: planète extrasolaire [f]
ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน[n. exp.] (dāokhrǿ sī ) EN: Blue Planet FR: Planète Bleue [f]
ดาวเคราะห์ย่อย[n. exp.] (dāokhrǿ yøi) EN: minor planet FR:
ดาวนพเคราะห์[n.] (dāonopphakh) EN: planet FR: planète [f]
ดาวพระเคราะห์[n.] (dāophrakhrǿ) EN: planet FR: planète [f]
ดาวยูเรนัส[n. exp.] (dāo Yūrēnas) EN: planet Uranus FR: planète Uranus [f]
แพลนเน็ต[n.] (phlaēnnet) EN: planet FR: planète [f]
พระเคราะห์[n. exp.] (phrakhrǿ) EN: planet FR: planète [f]
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: planet FR: planète [m]
ศุภเคราะห์[n.] (supphakhrǿ) EN: auspicious planet ; lucky planet ; lucky star FR:
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf FR: planète naine [f] ; naine [f]
ดาวเคราะห์หิน[n. exp.] (dāokhrǿ hin) EN: FR: planète rocheuse [f]
ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์[n. exp.] (dāokhrǿ kaē) EN: gas giant FR: géante gazeuse [f] ; planète jovienne [f]
ดวง[n.] (dūang = dua) EN: [classif.: stars, moons, suns, individual lights, postage stamps, seals, medals] FR: [classif. : astres (étoile, lune, soleil, planète), lampes, cachets, sceaux, timbres, médailles]
จักรราศี[n.] (jakkrarāsī) EN: zodiac constellation ; planetary orbit FR:
เคราะห์[n.] (khrǿ) EN: FR: planète du système solaire [f]
โลก[n.] (lōk) EN: world ; Earth ; globe FR: monde [m] ; Terre [f] ; planète [f]
โลกพระศุกร์[X] (lōk Phra Su) EN: Venus (planet) FR: Vénus (planète) [f]
นพเคราะห์[n.] (nopphakhrǿ) EN: the nine astrological bodies ; the nine planets FR: les neuf astres
ปัญหาโลก[n. exp.] (panhā lōk) EN: worlwide problem FR: problème mondial [m] ; question planétaire [f]]
ทำลายโลก[v. exp.] (thamlāi lōk) EN: FR: détruire la planète
ท้องฟ้าจำลอง[n.] (thøngfā jam) EN: planetarium FR: planétarium [m]
ทั่วโลก[adj.] (thūa lōk) EN: global ; worldwide FR: global ; planétaire
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก[n. exp.] (unhaphūm ch) EN: FR: température moyenne de la Terre [f] ; température moyenne de la planète [f]
วงโคจรของดาวเคราะห์[n. exp.] (wong khōjøn) EN: FR: orbite d'une planète [f]

planet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Planet {m} | Planeten
Planetarium {n}planetarium
Planetengetriebe {n} [techn.]planetary gear
Planetenrad {n} [techn.]planetary wheel
Schrittgerät {n}planetary camera

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า planet
Back to top