ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pinpoint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pinpoint*, -pinpoint-

pinpoint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pinpoint (n.) ปลายเข็ม See also: หัวเข็มหมุด Syn. point
pinpoint (n.) เรื่องเล็กน้อย See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ
pinpoint (vt.) หาตำแหน่ง
pinpoint (adj.) แน่นอน See also: แม่นยำ
English-Thai: HOPE Dictionary
pinpoint(พิน'พอยทฺ) n. ปลาเข็ม,เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,หัวเข็มหมุด vt. หาตำแหน่งแน่นอน,เจาะจง,เน้น adj. แน่นอน,แม่นยำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Masuka thinks he can use them to pinpoint In which harbor the killer keeps his boat.วินซ์คิดว่ามันจะช่วยให้รู้ว่า จอมสับฯ นั่น จอดเรือไว้ที่ไหน
Are you sure? Molly's ability has pinpoint accuracy.พลังพิเศษของมอลลี่เที่ยงตรงแม่นยำ
We can pinpoint the location of the object.เราสามารถหาตำแหน่ง ของวัตถุ
First, there's still the concern about paradoxes, and second it's impossible to pinpoint the exact moment the team was sent.อย่างแรก เราห่วงเรื่องความผิดปรกติทางธรรมชาติ อย่างที่สอง การส่งไม่สามารถกำหนดเวลาจุดหมายได้อย่างแม่นยำ
The doctor will use the three-dimensional imagery to pinpoint the exact location of the growth.หมอจะใช้ เพื่อสร้างภาพ 3 มิติเพื่อหาต่ำแหน่ง ที่ตั้งของเนื้องอก
DID YOU PINPOINT THE MOST ACTIVE COLLECTORS? THAT WOULD BE HIS OVERSEAS FANS.แล้วผู้ขายล่ะ นายหน้าระดับสูง อาจรู้แนวขอบเขตของสาวก
OK, we need to access and pinpoint the 3 closest cell towers to the location and then disrupt the satellite feeds to them and we need to do it fast.แล้วขัดขวางข้อมูลจากจานดาวเทียม ที่ส่งไปนั่น และต้องทำให้เร็วที่สุด เอาเลย
We need to pinpoint which defect she has so we can start her on the right anticoagulant.เราต้องระบุสาเหตุว่าเธอป่วยด้วยโรคอะไร เราถึงสามารถรักษาเธอได้ถูกวิธี
Keep listening, we need to pinpoint exactly where they are.ฟังต่อไป เราต้องหา ตำแหน่งที่พวกมันอยู่ให้เจอ
Madam President, I do believe that a surgical air strike will work as long as we can pinpoint the exact location of the weapon.ท่านประธานาธิบดี, ผมเชื่อว่าการใช้กองกำลังทางอากาศเข้าจู่โจม จะได้ผลกว่า ถ้าเราสามารถระบุตำแหน่ง ที่ถูกต้องของอาวุธได้
Can you use that to pinpoint it?พอจะแกะรอยหาพิกัดได้มั้ย?
Basically, it's like knowing that lightning is gonna strike but not being able to pinpoint where.โดยทั่วไปแล้ว มันหมือนกับ การรู้ว่าฟ้าผ่าลงมา แต่ไม่สามารถเจาะจงสถานที่ได้

pinpoint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピンポイントランディング[, pinpointorandeingu] (n) pinpoint landing
正確爆撃[せいかくばくげき, seikakubakugeki] (n) pinpoint bombing
ピンポイント[, pinpointo] (n) pinpoint; (P)

pinpoint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลายเข็ม[n. exp.] (plāi khem) EN: point of a needle ; needle-point ; pinpoint FR: pointe d'épingle [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pinpoint
Back to top