ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pinpoint*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pinpoint, -pinpoint-

*pinpoint* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pinpoint (n.) ปลายเข็ม See also: หัวเข็มหมุด Syn. point
pinpoint (n.) เรื่องเล็กน้อย See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ
pinpoint (vt.) หาตำแหน่ง
pinpoint (adj.) แน่นอน See also: แม่นยำ
English-Thai: HOPE Dictionary
pinpoint(พิน'พอยทฺ) n. ปลาเข็ม,เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,หัวเข็มหมุด vt. หาตำแหน่งแน่นอน,เจาะจง,เน้น adj. แน่นอน,แม่นยำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These pages are taken from Professor Jones' diary, Your Highness, and they include a map that pinpoints the exact location of the Grail.หน้านี้ ถูกเอาไป จาก ไดอารี่ของศาสตราจารย์โจนส์, พะยะค่ะ, และร่วมทั้งแผนที่ด้วย
I gave up before I pinpointed it, but my guess is that... certain problems cause computers to get stuck in a loop.ตอนนั้นฉันยอมแพ้ ก่อนที่จะได้ค้นพบมัน แต่ฉันกลับหวังว่า เป็นเพราะคอมพิวเตอร์มันรวน จนต้องมาติดวนอยู่ในลูป
Masuka thinks he can use them to pinpoint In which harbor the killer keeps his boat.วินซ์คิดว่ามันจะช่วยให้รู้ว่า จอมสับฯ นั่น จอดเรือไว้ที่ไหน
Are you sure? Molly's ability has pinpoint accuracy.พลังพิเศษของมอลลี่เที่ยงตรงแม่นยำ
We can pinpoint the location of the object.เราสามารถหาตำแหน่ง ของวัตถุ
First, there's still the concern about paradoxes, and second it's impossible to pinpoint the exact moment the team was sent.อย่างแรก เราห่วงเรื่องความผิดปรกติทางธรรมชาติ อย่างที่สอง การส่งไม่สามารถกำหนดเวลาจุดหมายได้อย่างแม่นยำ
Gentlemen, we have intel pinpointing the location where Bennett plans to transfer the GLA technology to his buyer.ท่านทั้งหลาย เราได้ข่าวกรอง แจ้งบริเวณที่เบนเน็ตต์วางแผน จะส่งมอบของที่ขโมยมาจากจีแอลเอ ให้กับผู้ซื้อแล้ว
The doctor will use the three-dimensional imagery to pinpoint the exact location of the growth.หมอจะใช้ เพื่อสร้างภาพ 3 มิติเพื่อหาต่ำแหน่ง ที่ตั้งของเนื้องอก
DID YOU PINPOINT THE MOST ACTIVE COLLECTORS? THAT WOULD BE HIS OVERSEAS FANS.แล้วผู้ขายล่ะ นายหน้าระดับสูง อาจรู้แนวขอบเขตของสาวก
OK, we need to access and pinpoint the 3 closest cell towers to the location and then disrupt the satellite feeds to them and we need to do it fast.แล้วขัดขวางข้อมูลจากจานดาวเทียม ที่ส่งไปนั่น และต้องทำให้เร็วที่สุด เอาเลย
We need to pinpoint which defect she has so we can start her on the right anticoagulant.เราต้องระบุสาเหตุว่าเธอป่วยด้วยโรคอะไร เราถึงสามารถรักษาเธอได้ถูกวิธี
Commander, have you pinpointed the Jedi's location?ผู้บังคับการ ระบุตำแหน่งเจไดได้รึยัง?

*pinpoint* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピンポイント[, pinpointo] (n) pinpoint; (P)
ピンポイントランディング[, pinpointorandeingu] (n) pinpoint landing
正確爆撃[せいかくばくげき, seikakubakugeki] (n) pinpoint bombing

*pinpoint* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลายเข็ม[n. exp.] (plāi khem) EN: point of a needle ; needle-point ; pinpoint FR: pointe d'épingle [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pinpoint*
Back to top