ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

photocopy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *photocopy*, -photocopy-

photocopy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
photocopy (n.) การถ่ายเอกสาร See also: การอัดสำเนา Syn. copy, duplicate Ops. original
photocopy (vi.) ถ่ายเอกสาร See also: อัดสำเนา Syn. copy, clone, reduplicate
photocopy (vt.) ถ่ายเอกสาร See also: อัดสำเนา Syn. copy, clone, reduplicate
English-Thai: HOPE Dictionary
photocopy(โฟโทคอพ'พี) n. สำเนาที่ถ่ายภาพ,สำเนาเอกสารจากการถ่ายภาพ. vt. ถ่ายภาพอัดสำเนา,ถ่ายภาพเป็นสำเนา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Photocopyingการถ่ายเอกสาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัดสำเนา (v.) photocopy See also: run off, Xerox
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can I make a photocopy here?ฉันสามารถถ่ายเอกสารที่นี่ได้มั้ย
Okay. And how much does a photocopy cost?ค่าถ่ายใบละเท่าไหร่?
And Sue, I'm sorry, but I'll have to ask you to personally clean the congealed protein shake off the photocopy room floor.ซู ผมขอให้คุณ ล้างคราบโปรตีนเชค บนพื้นห้องถ่ายเอกสารด้วย
But there is a photocopy machine on the main floor if you want to make copies.ไม่ได้ครับ แต่มีเครื่องถ่ายเอกสาร อยู่ที่ชั้นล่าง
If you want to make a photocopy, I alone will do it.หากคุณต้องการให้สำเนา, ฉันอยู่คนเดียวจะทำมัน
Can I make a photocopy?ผมทำก๊อบสำเนาไว้ได้ไหมค่ะ
It's nothing more than a living photocopy.ไม่ต่างจากรูปภาพมีชีวิต
I'm photocopying my rear end.ฉันถ่ายเอกสาร บั้นท้ายตัวเองอยู่

photocopy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
影印[yǐng yìn, ˇ ˋ, 影印] photographic reproduction; photocopying; photo-offset

photocopy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コピー本[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book
謄写[とうしゃ, tousha] (n,vs) copy; transcription; mimeograph; photocopy
コピー[, kopi-] (n,vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P)
コピー用紙[コピーようし, kopi-youshi] (n) copier paper; photocopying paper
写真複写機[しゃしんふくしゃき, shashinfukushaki] (n) (See 複写機) photocopying machine; photocopier
複写機[ふくしゃき, fukushaki] (n) photocopying machine

photocopy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox FR: photocopier ; dupliquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า photocopy
Back to top