ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gasoline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gasoline*, -gasoline-

gasoline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gasoline (n.) น้ำมันเบนซิน See also: น้ำมันเชื้อเพลิง Syn. petrol, motor fuel
English-Thai: HOPE Dictionary
gasoline(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
gasoline(n) น้ำมันเบนซิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gasoline; gasoleneแกโซลีน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasolineน้ำมันเบนซินผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นกลุ่มสารประกอบเบา (Light distillates) ซึ่งประกอบด้วย gasoline และ kerosene โดย gasolineใช้เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์และใช้เป็นน้ำมันเครื่องบินบางชนิด (aviation gasoline) หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำมันเบนซินธรรมดา (n.) gasoline See also: regular grade petrol
น้ำมันเบนซินพิเศษ (n.) gasoline See also: super grade petrol
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, the gasoline in the tank!ไม่ใช่ หมายถึงน้ำมันในถัง
I forgot what good gasoline tastes like.ฉันลืมสิ่งที่ รสนิยมที่ดีเช่นน้ำมันเบนซิน
Now, my prisoners say you plan to take your gasoline out of the Wasteland.ตอนนี้ เชลยของข้าบอก ...ว่าพวกเจ้าวางแผน จะเอาน้ำมันออกจากที่นี่
Gear is our ally...the gasoline will be ours.ความกลัวคือพันธมิตรของเรา น้ำมันจะเป็นของเรา
Give me the pump the oil the gasoline and the whole compound, and I'll spare your lives.ทิ้งเครื่องสูบน้ำให้ข้า ...น้ำมัน... ...แก๊สทั้งมวล...
Did you know if you mix gasoline and frozen orange juice, you can make napalm?มัน--ดังติ๊กๆเหรอ? ที่จริงคนโยนไม่ได้ห่วงว่ามันจะต๊กๆหรอก เพราะระเบิดเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องติ๊กแล้ว
I'm not gonna touch you. But there's nobody else here yet and that's gasoline there.ผมไม่แตะต้องคุณหรอก แต่ยังไม่มีใครมาที่นี่
It would be similar to smelling gasoline fumes from being near a carเพียงแต่ว่า พ่อของหนูแพ้ควันจากรถ
Drill a hole in the side, fill it with gasoline or whatever's good and flammable.เจาะรูตรงข้าง ๆ แล้วใส่น้ำมันเชื้อเพลิง/Nหรืออะไรก็ได้ที่ติดไฟง่าย
No air-conditioning, no gasoline near. I'm sorry.ไม่ได้หรอก เปิดแอร์แล้วเปลืองน้ำมัน
It's the only place we're sure to find gasoline and supplies.เป็นที่เดียวที่เราแน่ใจได้ว่า จะพบน้ำมันและเสบียง
The town is running low on supplies of everything from gasoline to Botox.ตอนนี้เมืองอยู่ในสภาวะขาดแคลนเสบียง น้ำมัน และโบท็อก

gasoline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节油[jié yóu, ㄐㄧㄝˊ ㄧㄡˊ, 节油 / 節油] saving gasoline; fuel economy
挥发油[huī fā yóu, ㄏㄨㄟ ㄈㄚ ㄧㄡˊ, 挥发油] volatile oil (in general); gasoline

gasoline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス欠[ガスけつ, gasu ketsu] (n) running out of gasoline (petrol)
ガソリンエンジン[, gasorin'enjin] (n) gasoline engine; petrol engine
ガソリンカー[, gasorinka-] (n) gasoline engine car; petrol engine car
ガソリン代[ガソリンだい, gasorin dai] (n) gasoline (money); petrol (cost)
ガソリン車[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck
セルフスタンド[, serufusutando] (n) self-service gasoline station (wasei
ハイオクタンガソリン[, haiokutangasorin] (n) high-octane gasoline
揮発油税[きはつゆぜい, kihatsuyuzei] (n) gasoline tax; gasoline excise
給油所[きゅうゆじょ(P);きゅうゆしょ, kyuuyujo (P); kyuuyusho] (n) petrol filling station; gasoline filling station; (P)
ガソリン[, gasorin] (n) gasoline; petrol; (P)
サービスエリア[, sa-bisueria] (n) service area (usu. an area off a highway to buy gasoline, etc. for vehicles); (P)
ハイオク[, haioku] (n) high-octane gasoline; high-octane petrol
ハイオクガソリン[, haiokugasorin] (n) high-octane gasoline; high-octane petrol
分留;分溜[ぶんりゅう, bunryuu] (n,vs) (abbr) (See 分別蒸留) fractional distillation (of gasoline, petrol); fractionation
加鉛ガソリン[かえんガソリン, kaen gasorin] (n) leaded gasoline; leaded petrol
揮発油[きはつゆ, kihatsuyu] (n) gasoline; petrol; petroleum; benzine; volatile oil
無鉛[むえん, muen] (n,adj-no) unleaded (gasoline, petrol)
無鉛レギュラー[むえんレギュラー, muen regyura-] (n) regular unleaded (petrol, gasoline)

gasoline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ็นซิน = เบนซิน[n.] (bensin) EN: gasoline ; petrol ; gas FR: essence [f]
แก๊สโซลีนธรรมชาติ[n. exp.] (kaēsōlīn th) EN: natural gasoline FR:
แก๊สโซลีน = แกโซลีน[n.] (kaētsōlīn) EN: gasoline ; gasolene FR:
น้ำมัน[n.] (nāmman = na) EN: petrol ; fuel ; gasoline ; essence ; gas FR: essence [f] ; carburant [m] ; gazole [m] ; gasoil [m] ; fioul [m] ; fuel [m] ; pétrole [m]
น้ำมันเบนซิน[n.] (nāmmanbensi) EN: gasoline ; benzine ; benzene ; regular grade petrol ; petrol ; gas (Am.) FR: essence [f] ; carburant [m]
น้ำมันรถ[n. exp.] (nāmman rot) EN: petrol ; gas ; gasoline FR: essence [f] ; carburant [m]
ซุปเปอร์ = ซุเปอร์[n.] (suppoē = su) EN: premium gasoline ; 4 star petrol FR: super [m] ; supercarburant [m] ; essence super [f]

gasoline ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benzin {n} | Benzin schluckendgas; gasoline [Am.] | gas-guzzling
Benzinmotor {m}petrol engine [Am.]; gasoline engine [Br.]
Ottomotor {m}petrol engine [Am.]; gasoline engine [Br.]; spark ignition engine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gasoline
Back to top