ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pen up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pen up*, -pen up-

pen up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pen up (phrv.) จับใส่ที่คุมขัง See also: จับขัง Syn. pen in
pen up (phrv.) ควบคุมอารมณ์ See also: ควบคุมสติ, ตั้งสติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตี่ (v.) open up See also: push others aside, part, spread, separate Syn. แหวกออก, ถ่างออก Ops. หุบเข้า
ถ่างออก (v.) open up See also: push others aside, part, spread, separate Syn. แหวกออก Ops. หุบเข้า
แบ (v.) open up See also: spread out Ops. กำ
แหวกออก (v.) open up See also: push others aside, part, spread, separate Syn. ถ่างออก Ops. หุบเข้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Open up that door!เปิดประตูที่! เปิดออก!
Hey, blubber mouth, open up!เฮย ปากร้องไห้สะอึกสะอื้นเปิด ขึ้น!
It would open up this timber area for development, which would benefit the economy;มันจะเปิดพื้นที่ป่าไม้นี้ การพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ;
Just give me a little time to get dressed and I'll open up.ขอเวลาแต่งตัวแป๊บนึง แล้วจะเปิดให้
Open up this door ! Open up ! Open up !เราสองคนเชคบริเวณรอบที่พักเขา แล้วฉันก็พบไอ้นี่...
Open up. Open up right now!เปิด เปิดประตูเดี๋ยวนี้ !
Come on, you guys, open up.เถอะน่า เพื่อน เปิดเถอะ
Lacey, open up and face me like a man!เปิดกระจกแล้วคุยกันอย่างลูกผู้ชายสิ
Satsuki, open up the kitchenซาสุกิ ลูกช่วยไปเปิดประตูหลังให้หน่อย
Open up! What's up? What're you doing?เปิดประตูสิโวย ทำห่าไรอยู่วะ
Let's open up his sleeve a little bit.เปิดแขนเสื้อเขานิดนึง
Open up a little hotel, right on the beach.เปิดโรงแรมเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่บนชายหาด

pen up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pì, ㄆㄧˋ, 辟 / 闢] dispel; open up; refute
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, 拓] expand; support on palm; to develop; to open up
开发[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, 开发 / 開發] exploit (a resource); open up (for development); to develop
[chěng, ㄔㄥˇ, 骋 / 騁] hasten; run; open up; gallop
垦荒[kěn huāng, ㄎㄣˇ ㄏㄨㄤ, 垦荒 / 墾荒] to open up land (for agriculture)

pen up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
切り起こす[きりおこす, kiriokosu] (v5s) to open up waste land for cultivation
切り開く;切り拓く;切開く[きりひらく, kirihiraku] (v5k,vt) to clear (land); to open up; to cut through
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside
水をあける[みずをあける, mizuwoakeru] (exp,v1) to open up a big lead (over one's opponent)
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk
荒れ地を拓く[あれちをひらく, arechiwohiraku] (exp,v5k) to open up unbroken land
行き会う;行会う;行き逢う;行き合う;行逢う[いきあう;ゆきあう, ikiau ; yukiau] (v5u) to meet somebody by chance; to happen upon
話し出す[はなしだす, hanashidasu] (v5s) to tell the truth; to open up
通り合わせる[とおりあわせる, tooriawaseru] (v1) to come across; to happen upon
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P)

pen up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
เบิกตา[v. exp.] (boēk tā) EN: open one's eyes wide ; open up one's eyes FR: ouvrir les yeux
กระจ๋อหวอ[v.] (krajøwø) EN: open up FR: ouvrir
กรุยทาง[v. exp.] (krui thāng) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way FR: se frayer un chemin
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เถิก[adj.] (thoēk) EN: with receding hairline ; exposed ; open up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pen up
Back to top