ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pass by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pass by*, -pass by-

pass by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pass by (phrv.) (เวลา) ผ่านไป Syn. fly by, go by, go on
pass by (phrv.) มองข้าม See also: ไม่สนใจ, ไม่แยแส Syn. pass over
pass by (phrv.) เดินผ่าน See also: เคลื่อนผ่าน
pass by (phrv.) รู้จักกันในนามของ Syn. go by
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pass by referenceส่งโดยอ้างอิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล้อยหลัง (v.) pass by See also: move by, turn one´s neck Syn. พ้นไป
ผ่านพ้น (v.) pass by See also: surmount, go over, bridge over, pass, cross Syn. ล่วงเลย, ผ่านไป, พ้นไป, เลยไป
ผ่านไป (v.) pass by See also: surmount, go over, bridge over, pass, cross Syn. ล่วงเลย, พ้นไป, เลยไป
พ้นไป (v.) pass by See also: surmount, go over, bridge over, pass, cross Syn. ล่วงเลย, ผ่านไป, เลยไป
พ้นไป (v.) pass by See also: move by, turn one´s neck
เลยไป (v.) pass by See also: surmount, go over, bridge over, pass, cross Syn. ล่วงเลย, ผ่านไป, พ้นไป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't let chances pass byอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไป
Don't let chances pass by!อย่าปล่อยให้โอกาสต่างๆ ผ่านเลยไป
I'll just pass by! Shouldn't really matterฉันจะเพียงแค่ผ่านไป คงจะไม่ได้สำคัญอะไรนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can pass by a pet shop and say, "I just love that little doggie in the window, "คุณเดินผ่านร้านขายสัตว์ และบอกว่าผมรักลูกหมา ในตู้กระจกตัวนั้น
If we get to the Honshu Pass by midday tomorrow...หากเราเดินทางถึง ฮอนชู ได้ก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้
Well, actually, as far as comets go, this one's a little smaller than Haley's, but what makes this particularly interesting to us is how close it will pass by Earth.แหม จริงๆ แล้ว ลูกอุกบาต
10 days pass by then 10 more days.10 วันผ่าน ไป และ อีก 10 วันผ่านมา
We'll pass by Cheonaegok on the way.เราจะเดินทางผ่าน ชานเนโก
Saw any strangers pass by that day?วันนี้เห็นคนแปลกหน้าผ่านมาบ้างไหม?
I suppose time doesn't pass by when he's with Oh Nam-Kyung.ชั้นคิดว่าตอนนี้เค้าคงไม่ได้อยู่กับ อูนัมยอง หรอกนะ
Don't just pass by us next time, all right?ครับ คราวหน้าอย่าเดินผ่านกันไปเฉยๆ ล่ะ
Just as beautiful as clouds which pass by the moon.สวยดั่งก้อนเมฆ ที่เคลื่อนผ่านพระจันทร์
That's why I'm wishing my life would pass by quickly.มันคือเหตุผลที่ชั้นใช้ชีวิตผ่านไปเร็วๆ แบบนี่ไง
You waited for the policemen to pass by and, just like Chihara-sensei did, you passed through the cameras' blind spots and headed for the stairs Megumi-san would travel down.คุณรอให้ตำรวจผ่านไป... ...และ เหมือนกับอ.จิฮาร่าทำ คุณผ่านจุดบอดของกล้อง... ...และมุ่งไปยังบันไดที่เมกุมิซังเดินลงมา...
Thousands of people pass by there every day.คนเป็นพันๆ คน ผ่านที่นั่นทุกวัน

pass by ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路过[lù guò, ㄌㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, 路过 / 路過] pass by or through

pass by ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other
打ち過ぎる[うちすぎる, uchisugiru] (v1,vi) to pass by (time); to hit too much
行き掛かる[ゆきかかる, yukikakaru] (v5r) to be about to go; to start going; to pass by
通りすがり[とおりすがり, toorisugari] (n,adj-no) on the way; passing; that happen to pass by
通りすがる[とおりすがる, toorisugaru] (v5r,vi) (See 通り掛かる・とおりかかる) to happen to pass by; to pass by
通り掛かる(P);通りかかる[とおりかかる, toorikakaru] (v5r,vi) to happen to pass by; (P)
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P)
過ぎる;過る[よぎる, yogiru] (v5r) (uk) to go by; to cross; to pass by; to float across

pass by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริกรม[v.] (børikrom) EN: pass by FR: quitter ; marcher ; partir ; passer par
คล้อยหลัง[v.] (khløilang) EN: pass by ; move by ; turn one's neck ; have just gone off FR:
ผ่านมา[v.] (phān mā) EN: pass by ; be passing FR: passer ; s'écouler
ผ่านพ้น[v.] (phānphon) EN: pass by ; surmount ; go over ; bridge over ; pass ; cross FR: dépasser ; franchir ; surmonter
สฤต[n.] (srit) EN: pass by FR:

pass by ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungenutzt; ungenützt {adj} | ungenutzter Raum | eine Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassenunused | dead space | to let an opportunity pass by

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pass by
Back to top