ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

palate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *palate*, -palate-

palate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
palate (n.) เพดานปาก Syn. velum, hard palate
palate (n.) ความรู้สึกในการรับรส Syn. taste, appetite Ops. unsavoriness
English-Thai: HOPE Dictionary
palate(แพล'ลิท) n. เพดานปาก,รสชาต', Syn. taste ตัวอย่าง: (These grapes please my palate)
English-Thai: Nontri Dictionary
palate(n) เพดานปาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
palateกลีบดุ้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพดานปาก (n.) palate
เพดานแข็ง (n.) hard palate Syn. เพดานปาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My 3-D imaging suggests that a shaft shot from a speargun through the soft palate would've caused the wound.จากภาพสามมิติบ่งชี้ว่าด้ามยาวนี้ มาจากปืนฉมวก ทะลุผ่านเพดานปาก ที่เป็นสาเหตุ ให้เกิดบาดแผล
I'll cleanse my palate while kevin rethinks his marriage.แล้วผมจะยอมล้างปาก ระหว่างที่นายเควินกำลังคิดทบทวนเรื่องงานแต่งของเขา
Does anyone have any explanation for these red stripes extending from the soft palate down the esophagus?ใครพอจะอธิบาย แถบริ้วสีแดงพวกนี้ ที่ยื่นมาจากเพดานปาก ยาวลงตามหลอดอาหารได้บ้างมั้ย?
Or just forget her and move on to a palate cleanser.หรือแค่ลืมๆเธอไปซะ และก็ไปหาน้ำยาบ้วนปากมาซักอัน
A palate cleanser.น้ำยาทำความสะอาดเพดานปาก
We just wanted to tell you that your flavor palate is... amazing.เราอยากจะบอกคุณว่า รสชาติของคุณมัน... มหัศจรรย์
Perhaps if you tried one, you'd see how amazing our flavor palate is.บางทีถ้าคุณลองสักอัน แล้วคุณจะรู้ว่ารสละมุน ลิ้นมันเป็นยังไง
It takes a determined man to declare that the water served to cleanse the palate between tastings has a refreshing bouquet of nutmeg and honeysuckle.ต้องใช้ผู้ชายที่เด็ดเดี่ยวในการประกาศ ว่าน้ำที่เสิร์ฟให้ล้างปากระหว่างการชิมนั้น มีกลิ่นของนัทเม็กและ ดอกฮันนี่ซัคเคิลที่ชวนให้สดชื่น
We just found out Sue's gonna have a palate expander.แล้วเราเพิ่งรู้ว่า ซูจะต้องไปขยายเพดานปาก
Palate cleanser doesn't mean he isn't a delicious dish in his own right.น้ำยาป้วนปากไม่ได้หมายความว่าเข้าไม่ใช่อาหารจานอร่อยในสิทธิ์ของเขา
I could name the hard and soft palate, the pharynx, epiglottis and esophagus, the stomach, the spleen, but it doesn't begin to touch on the fact that the gastro- intestinal system, which is your specialty, Dr. Wishniak,...หลอดอาหาร, กระเพาะ, ม้าม... แต่มันเทียบไม่ได้กับ ระบบย่อยอาหาร...
She blossomed into a shy but dazzling girl, who could melt the palates and the hearts of men.เธอเบ่งบานขึ้นเป็นสาวสวยขี้อาย ทำอาหารถูกปากไอ้หนุ่มทั้งบาง

palate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颚裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 颚裂 / 顎裂] cleft palate (birth defect)
腭裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 腭裂 / 齶裂] cleft palate
[è, ㄜˋ, 颚 / 顎] jaw; palate
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 臄] palate; sausage
[è, ㄜˋ, 腭 / 齶] palate; roof of the mouth
[è, ㄜˋ, 齶] palate
软口盖[ruǎn kǒu gài, ㄖㄨㄢˇ ㄎㄡˇ ㄍㄞˋ, 软口盖 / 軟口蓋] soft palate; velum
软齶[ruǎn è, ㄖㄨㄢˇ ㄜˋ, 软齶 / 軟齶] soft palate
后鼻音[hòu bí yīn, ㄏㄡˋ ㄅㄧˊ , 后鼻音 / 後鼻音] velar nasal; consonant ng or ŋ produced in the nose with the back of the tongue against the soft palate

palate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上顎[うわあご;じょうがく, uwaago ; jougaku] (n) upper jaw; palate
口直し[くちなおし, kuchinaoshi] (n,vs) removing a bad taste; cleansing one's palate
口蓋[こうがい, kougai] (n,adj-no) palate
口蓋裂[こうがいれつ, kougairetsu] (n) cleft palate
硬口蓋[こうこうがい, koukougai] (n) hard palate
舌が肥える[したがこえる, shitagakoeru] (exp,v1) (See 口が肥える) to be particular about one's food; to have a discriminating palate
軟口蓋[なんこうがい, nankougai] (n) soft palate
五味[ごみ, gomi] (n) (1) five flavors (sweet, salty, spicy, sour, bitter); five palates; five tastes; (2) {Buddh} (See 五時教) five flavors (milk at various stages of making ghee
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
箸休め[はしやすめ, hashiyasume] (n) palate-cleansing side dish
蜑小舟貝;海人小舟貝[あまおぶねがい;アマオブネガイ, amaobunegai ; amaobunegai] (n) (uk) ox-palate nerite (Nerita albicilla); blotched nerite

palate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาลุ[n.] (dālu) EN: palate FR:
ปากแหว่ง[n. exp.] (pāk waeng) EN: harelip ; cleft palate ; cleft lip FR: bec-de-lièvre [m]
เพดานแข็ง[n. exp.] (phēdān khae) EN: hard palate FR: palais dur [m] ; voûte du palais [m]
เพดานปาก[n. exp.] (phēdān pāk) EN: palate FR: palais [m]
เพดานปากแหว่ง[n. exp.] (phēdān pāk ) EN: cleft palate FR:
เพดานโหว่[n. exp.] (phēdān wō) EN: cleft palate FR: palais fendu [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า palate
Back to top