ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paid*, -paid-

paid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paid (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ pay Ops. unpaid
paid (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ pay Ops. unpaid
English-Thai: HOPE Dictionary
paid(เพด) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ pay
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paid-up additionการเพิ่มใช้เงินสำเร็จ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าเบี้ยเลี้ยง (n.) food expenses paid per day Syn. เบี้ยเลี้ยง
ฟางลอย (n.) rural paddy fields on which the tax is paid according to the area from which is the grain is harvested Ops. นาคู่โค
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They get paid so much moneyพวกเขามีเงินรายได้มากเหลือเกิน
He paid no attention to my adviceเขาไม่สนใจคำแนะนำของฉัน
I paid no attention to her at allฉันไม่ได้ให้ความสนใจกับเธอเลยแม้แต่น้อย
I've repaid, so I owe you nothing nowฉันใช้คืนให้แล้ว ตอนนี้ไม่ได้เป็นหนี้เธอแล้วนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, she's my employer. I'm what is known as "a paid companion. "หล่อนเป็นนายจ้างของฉันค่ะ จ้างฉันให้เป็นเพื่อนเเก้เหงา
I want you to tell me if you can, if anyone of that name paid you a visit on that date?ผมอยากให้คุณบอกผมว่ามีใครที่มีชื่อนี้ มาพบคุณมั้ยในวันนั้น
That's not what I'm being paid for.นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันจะต้องจ่าย
But when I'm paid I always see the Job through.แต่ถ้าฉันจ่าย ...ฉันคอยมองหางานอยู่ตลอด
But you know the pity is when I'm paid I always follow my Job through.แต่มันน่าเสียดาย ฉันรับค่าจ้างมา... ...ฉันก็ต้องทำงานของฉัน
I bet Russian czars never paid that for a single horse.ฉันเดิมพัน Czars รัสเซียไม่เคยจ่ายที่ม้าเดียว
For years I paid my people extra, so they wouldn't do that kind of business.For years I paid my people extra, so they wouldn't do that kind of business.
I paid for this mostly myself, actually.ผมควักกระเป๋าตัวเองเกือบทั้งหมด
Shouldn't you have paid your bills, Monsieur Royale?ไม่มีคุณเคยจ่ายแล้วตั๋วเงินของคุณ . ,\ NMonsieur Royale ?
Three fifty? I paid 800 each not six months ago.ผมจ่าย800ต่อชิ้นไม่มากก่วาหกเดือนที่แล้ว
And I get paid to keep it that way.และผมได้รับเงินเพื่อให้มันอยู่นั้น
My husband's a paid consultant. There's nothing wrong with that.สามีของฉันเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน เรื่องนั้นมันไม่ผิดอะไรอยู่แล้ว

paid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, 回扣 / 回釦] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback
官费[guān fèi, ㄍㄨㄢ ㄈㄟˋ, 官费 / 官費] government funded; paid by state stipend
利钱[lì qián, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄢˊ, 利钱 / 利錢] interest (money paid on a loan)
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, 两讫 / 兩訖] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled
汇兑[huì duì, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 汇兑 / 匯兌] remittance; funds paid to a bank account
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 賨] tribute paid by Han dynasty tribes
找头[zhǎo tou, ㄓㄠˇ ㄊㄡ˙, 找头 / 找頭] change (from money paid)
交通卡[jiāo tōng kǎ, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄎㄚˇ, 交通卡] public transportation card; prepaid transit card; subway pass
储值卡[chǔ zhí kǎ, ㄔㄨˇ ㄓˊ ㄎㄚˇ, 储值卡 / 儲值卡] stored-value card; pre-paid card (telephone, transport etc)

paid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャラ[, gyara] (n) (1) (abbr) (See ギャラティー) guarantee; (2) fee paid to performing artists; (P)
レセプションアテンダント[, resepushon'atendanto] (n) (See レセプタント) woman paid to accompany men at various events (wasei
レセプタント[, reseputanto] (n) (abbr) (See レセプションアテンダント) woman paid to accompany men at various events (wasei
ワンコイン[, wankoin] (adj-f) one-coin (i.e. able to be paid for with only one coin, esp. a 500-yen coin, sometimes a 100-yen coin); costing 500 yen; costing 100 yen
割り勘勝ち;割勘勝ち[わりかんがち, warikangachi] (n) (sl) (See 割り勘負け) "winner" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the most)
割り勘負け;割勘負け[わりかんまけ, warikanmake] (n) (sl) (See 割り勘勝ち) "loser" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the least)
大入り袋[おおいりぶくろ, ooiribukuro] (n) bonus paid to employees on occasion of a full house
年休[ねんきゅう, nenkyuu] (n) yearly paid vacation (holiday)
御勤め;お勤め[おつとめ, otsutome] (n) (1) (arch) (pol) one's business; (2) reading of scriptures before a (statue of) Buddha; (3) bargain; discount; (4) money paid to a prostitute or geisha
料金別納郵便[りょうきんべつのうゆうびん, ryoukinbetsunouyuubin] (n) postpaid mail; postage paid
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets)
月極め;月決め;月極;月ぎめ[つきぎめ, tsukigime] (adj-na,n) monthly (e.g. fee paid monthly for a parking lot); monthly contract
稽古場経費[けいこばけいひ, keikobakeihi] (n) allowance paid by the Sumo Association to sumo coach for each wrestler in his stable
自得[じとく, jitoku] (n,vs) self-acquisition; self-satisfaction; being paid back for one's deeds
オキュパイド[, okyupaido] (n) occupied
オレンジカード[, orenjika-do] (n) orange card (pre-paid ticket)
サービス残業[サービスざんぎょう, sa-bisu zangyou] (n) unpaid overtime
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores)
スパイダ[, supaida] (n) {comp} spider
スパイダー[, supaida-] (n) spider
スパイダーウェブ[, supaida-uebu] (n) spider web
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores)
プリペイド[, puripeido] (adj-f) (1) prepaid (phone, card, etc.); (2) prep. aid
プリペイドカード[, puripeidoka-do] (n) prepaid card
プリペイドテレフォンカード[, puripeidoterefonka-do] (n) {comp} prepaid telephone card
プリペイド式携帯電話[プリペイドしきけいたいでんわ, puripeido shikikeitaidenwa] (n) prepaid cellphone
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England)
下に厚く[したにあつく, shitaniatsuku] (exp) more generously for the lower-paid
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
先輩面をする[せんぱいづらをする, senpaidurawosuru] (exp,vs-i) (See 先輩風を吹かす) to put on an air of seniority
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
図書カード[としょカード, tosho ka-do] (n) (replaced the 図書券 ca 1990) (See 図書券) pre-paid card for purchasing books; Tosho card
既払い[きばらい;きはらい, kibarai ; kiharai] (adj-no,n) (See 未払い) paid-up; prepaid
未払い(P);未払(io)[みはらい(P);みばらい, miharai (P); mibarai] (adj-no,n) (See 既払い) unpaid; overdue; (P)
未経過保険料[みけいかほけんりょう, mikeikahokenryou] (n) prepaid insurance premium; unearned premium; unexpired premium
溜める[ためる, tameru] (v1,vt) (1) to amass; to accumulate; to store; (2) to leave unpaid; (P)
車載器[しゃさいき, shasaiki] (n) on-board device (e.g. in prepaid road toll system)
返信料封筒[へんしんりょうふうとう, henshinryoufuutou] (n) return, postage-paid envelope
返信料葉書[へんしんりょうはがき, henshinryouhagaki] (n) return, postage-paid postcard
運賃込みで[うんちんこみで, unchinkomide] (exp) freight included (prepaid)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プリペイドカード[ぷりぺいどかーど, puripeidoka-do] pre-paid card
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card

paid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ่ายแล้ว[adj.] (jāi laēo) EN: paid FR: payé
กั้นขันหมาก[n.] (kan khanmāk) EN: prevent the bridegroom's gifts from entering the bride's home until some forfeit is paid FR:
พ้นเคราะห์[v. exp.] (phon khrǿ) EN: get over one's spell of bad luck ; put paid to one's bad luck ; put paid to one's misfortune FR:
รับเงินเดือน[v. exp.] (rap ngoende) EN: get paid ; receive one's salary ; receive one's wages FR: toucher son salaire ; toucher sa paie/paye
เสียภาษีแล้ว[v. exp.] (sīa phāsī l) EN: duty paid FR:
ติดค้าง[v.] (titkhāng) EN: owe ; be in debt ; have an outstanding amount to be paid FR:
ยอดเงินที่ชำระแล้ว[n. exp.] (yøt ngoen t) EN: paid amount FR: montant déjà payé [m]
บัตรเติมเงิน[n. exp.] (bat toēm ng) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card FR: carte prépayée [f] ; carte rechargeable [f] ; carte de recharge [f]
ชำระไว้ล่วงหน้า[adj.] (chamra wai ) EN: prepaid FR:
จ่ายล่วงหน้า[adj.] (jāi lūang-n) EN: prepaid FR: prépayé
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า[n. exp.] (khā chai jā) EN: prepaid expense FR:
ค้าง[adj.] (khāng) EN: overdue ; outstanding ; unpaid FR: impayé
ค้างชำระ[adj.] (khāng chamr) EN: overdue ; unsettled ; unpaid ; outstanding FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
เงินค้างชำระ[n. exp.] (ngoen khāng) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage FR:
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า[n. exp.] (phāsī-ngoen) EN: prepaid income tax FR:
พรีเพด[adj.] (phrīphēt) EN: prepaid FR: prépayé
สไปเดอร์แมน[n. prop.] (Sapaidoēmaē) EN: Spiderman FR: Spiderman [m]
ทุนชำระแล้ว[n. exp.] (thun chamra) EN: paid-in capital FR:
ทุนจดทะเบียนชำระเต็ม[n. exp.] (thun jottha) EN: paid-up registered capital FR:
ทุนที่ออกและชำระแล้ว[n. exp.] (thun thī øk) EN: issued and paid-up share capital FR:
ยังไม่ได้จ่าย[adj.] (yang mai dā) EN: unpaid FR: impayé
ยังไม่ชำระ[adj.] (yang mai ch) EN: unpaid ; unsettled ; outstanding FR:

paid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital
hochbezahlt {adj}highly paid
frankieren; freimachen (Brief)to prepay {prepaid; prepaid}

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paid
Back to top