ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unpaid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unpaid*, -unpaid-

unpaid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unpaid (adj.) ที่ค้างชำระ See also: ที่ยังไม่ได้ชำระ, ที่ต้องชำระ Syn. due Ops. paid, clear
unpaid debts (n.) เงินค้างชำระ See also: หนี้ค้างชำระ Syn. outstanding debts, arrears
unpaid debts (n.) เงินค้างชำระ See also: หนี้ค้างชำระ Syn. outstanding debts, arrearage

unpaid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービス残業[サービスざんぎょう, sa-bisu zangyou] (n) unpaid overtime
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
未払い(P);未払(io)[みはらい(P);みばらい, miharai (P); mibarai] (adj-no,n) (See 既払い) unpaid; overdue; (P)
溜める[ためる, tameru] (v1,vt) (1) to amass; to accumulate; to store; (2) to leave unpaid; (P)

unpaid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้าง[adj.] (khāng) EN: overdue ; outstanding ; unpaid FR: impayé
ค้างชำระ[adj.] (khāng chamr) EN: overdue ; unsettled ; unpaid ; outstanding FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
เงินค้างชำระ[n. exp.] (ngoen khāng) EN: arrears ; unpaid debts ; outstanding debts ; arrearage FR:
ยังไม่ได้จ่าย[adj.] (yang mai dā) EN: unpaid FR: impayé
ยังไม่ชำระ[adj.] (yang mai ch) EN: unpaid ; unsettled ; outstanding FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unpaid
Back to top