ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paddock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paddock*, -paddock-

paddock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paddock (n.) บริเวณเก็บม้าข้างสนามแข่ง Syn. coral, stockyard
paddock (vt.) ใส่คอก
English-Thai: HOPE Dictionary
paddock(แพค'ดอค) n. คอกข้างสนามม้า,กองแร่,กบ,คางคก
English-Thai: Nontri Dictionary
paddock(n) คอกข้างสนามม้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because Arabians need a much bigger paddock.เพราะม้าอาหรับ ต้องอยู่ในคอกใหญ่กว่า

paddock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
調馬場[ちょうばじょう, choubajou] (n) riding ground; paddock
パドック[, padokku] (n) paddock; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paddock
Back to top