ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coral*, -coral-

coral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coral (n.) ของซึ่งทำด้วยหินปะการัง
coral (adj.) ซึ่งมีสีแสดเข้ม
coral (n.) สีแสดเข้ม
coral (n.) หินปะการัง
coral reef (n.) แนวปะการัง
English-Thai: HOPE Dictionary
coral(คอ'เริล) n. หินปะการัง,สิ่งหรือของประดับที่ทำด้วยหินปะการัง,สีหินปะการัง (สีแดงอมเหลืองหรือชมพู) ,กลุ่มไข่กุ้ง. adj. ซึ่งทำด้วยหรือประกอบด้วยหินปะการัง,คล้ายหินปะการัง
coral ragn. หินปูนปะการัง
coral reefn. โขดหินปะการัง
coral sean. ทะเลหินปะการัง
English-Thai: Nontri Dictionary
coral(n) ปะการัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coralปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coral reefพืดหินปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coralปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coral reef animalsสัตว์ในแนวปะการัง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะรัง (n.) coral Syn. ปะการัง, การัง
การัง (n.) coral Syn. ปะการัง
ต้นปะการัง (n.) coral See also: coral reef, coral colony
ปะการัง (n.) coral See also: coral reef, coral colony Syn. ต้นปะการัง
ภุมรัตน์ (n.) coral Syn. หินปะการัง
หินปะการัง (n.) coral
กะละปังหา (n.) coralline See also: alcyonarian coral Syn. กัลปังหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it wasn't any propeller. It wasn't any coral reef.ไม่ได้โดนใบพัด ไม่ได้โดนปะการัง
The Sheraton Hotel and Coral Bay lounge.โรงแรมเชอราตันในคอรัลเบย์ เลาจน์
Mom, I should've brought the coral shoes. You said I was taking too much.แม่ หนูน่าจะเอารองเท้าแบบนั้นมาด้วย แม่นี่ก็ชอบว่าหนูเรื่องมาก
But the coral shoes matched that dress.แต่รองเท้าคู่นั้นมันเข้ากับชุดนี่นา
The coral beach is where I want to live.นี่เป็นที่ที่ฉันอยากอยู่มากเลย
Oh, our rendezvous date is March 11, 2000 at 3 pm... on the coral beach.เอาล่ะ วันนัดพบของเราคือ 11 มี.ค. 2000 นะ ...เวลาบ่าย 3 โมง ที่ "หาดปะการัง"
And all the fish species that depend on the coral reefs are also in jeopardy as a result.สายพันธุ์ปลาทั้งหมดที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับแนวปะการัง พลอยตกอยู่ในความเสี่ยงไปด้วย
Hey. Just got a call out on a female vic in Coral Gables.เฮ้ เพิ่งรับโทรศัพท์ให้ออกไปตรวจ เหยื่อผู้หญิงในคารอล เกเบิ้ล
Turkey creek, sunset keys, and coral cove.เทอร์คีย์ ครีก , ซันเซ็ต คีย์ และ คอรอล โคฟ
Call me when you get back. I want to talk to you about coral cove. What about coral cove?กลับมาแล้วโทรหาฉันด้วยแล้วกัน อยากคุยเรื่องคอรอล โคฟ
Good news for all those cops who keep boats at Coral Cove.ข่าวดีสำหรับตำรวจที่เก็บเรือไว้ที่คอรอล โคฟ
Then make an appointment to visit our deluxe spa on the Coral level.เพียงแค่แวะเข้ามาที่ดีลักซ์สปาของเรา ที่บริเวณคอรอล ด้วยมาสสาจเต็มรูปแบบ

coral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珊瑚礁[shān hú jiāo, ㄕㄢ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, 珊瑚礁] coral reef
查戈斯群岛[Chá gē sī qún dǎo, ㄔㄚˊ ㄍㄜ ㄙ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 查戈斯群岛 / 查戈斯群島] Chagos Archipelago, coral archipelago in tropical Indian Ocean, with Diego Garcia 迪戈·加西亞島|迪戈·加西亚岛 as largest island
[shān, ㄕㄢ, 珊] coral
珊瑚[shān hú, ㄕㄢ ㄏㄨˊ, 珊瑚] coral
[hú, ㄏㄨˊ, 瑚] coral

coral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ梯沽[アメリカでいご;アメリカデイゴ, amerika deigo ; amerikadeigo] (n) (uk) cockspur coral tree (Erythrina crista-galli)
コーラルアイランド[, ko-raruairando] (n) coral island
コーラルシーグレゴリー[, ko-rarushi-guregori-] (n) Coral Sea gregory (Stegastes gascoynei)
コーラルリング[, ko-raruringu] (n) coral ring
サンゴアイゴ;ブルースポッティド・スパインフト;ブルースポッティドスパインフト[, sangoaigo ; buru-supotteido . supainfuto ; buru-supotteidosupainfuto] (n) blue-spotted spinefoot (Siganus corallinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); coral rabbitfish; orange spinefoot
サンゴトラザメ[, sangotorazame] (n) coral catshark (Atelomycterus marmoratus, found in the Indo-West Pacific)
ホワイトフィンサージョンフィッシュ;ホワイトフィンサージャンフィッシュ[, howaitofinsa-jonfisshu ; howaitofinsa-janfisshu] (n) whitefin surgeonfish (Acanthurus albipectoralis, species of Western Pacific tang found on the Great Barrier Reef through the Coral Sea to Tonga)
乙姫海老;乙姫蝦[おとひめえび;オトヒメエビ, otohimeebi ; otohimeebi] (n) (uk) banded coral shrimp (Stenopus hispidus); coral banded shrimp; banded boxer shrimp
珊瑚海[さんごかい, sangokai] (n) Coral Sea
珊瑚礁(P);サンゴ礁[さんごしょう(珊瑚礁)(P);サンゴしょう(サンゴ礁), sangoshou ( sangoshou )(P); sango shou ( sango shou )] (n) coral reef; (P)
環礁[かんしょう, kanshou] (n) atoll; circular coral reef; (P)
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish
コーラル[, ko-raru] (n) (1) coral; (adj-f) (2) (See コラール) choral
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish
タキゲンロクダイ[, takigenrokudai] (n) highfin butterflyfish (Coradion altivelis); highfin coralfish; altivelis butterfly
ツーアイドコーラルフィッシュ[, tsu-aidoko-rarufisshu] (n) twospot coralfish (Coradion melanopus); twoeye coralfish
ツノハタタテダイ[, tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish
テンツキチョウチョウウオ[, tentsukichouchouuo] (n) sixspine butterflyfish (Parachaetodon ocellatus); ocellate coralfish; eye-spot butterflyfish; ocellate butterflyfish
ハクテンカタギ[, hakutenkatagi] (n) mailed butterflyfish (Chaetodon reticulatus); mailed coralfish; reticulated butterflyfish; black butterflyfish
ハシナガチョウチョウウオ[, hashinagachouchouuo] (n) copperband butterflyfish (Chelmon rostratus); banded longsnout butterflyfish; beaked butterflyfish; beaked coralfish; longnose butterflyfish
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish
ブラックフィンコーラルフィッシュ[, burakkufinko-rarufisshu] (n) blackfin coralfish (Chelmon muelleri); Muller's coralfish; Müller's coralfish
マージンドコーラルフィッシュ[, ma-jindoko-rarufisshu] (n) margined coralfish (Chelmon marginalis); Western beaked butterflyfish; Willemawillum
ミナミハタタテダイ[, minamihatatatedai] (n) threeband pennantfish (Heniochus chrysostomus); pennant bannerfish; horned coralfish
メロンバタフライフィッシュ;レッドフィンバタフライフィッシュ[, meronbatafuraifisshu ; reddofinbatafuraifisshu] (n) Melon butterflyfish (Chaetodon trifasciatus); Redfin butterflyfish; three-banded coralfish; lineated butterflyfish
七宝[しっぽう, shippou] (n) (1) {Buddh} the 7 treasures (gold, silver, pearls, agate, crystal, coral, lapis lazuli); (n,adj-no) (2) (See 七宝焼き) cloisonne
白化現象[はっかげんしょう;はくかげんしょう, hakkagenshou ; hakukagenshou] (n) albinism; chlorosis; bleaching (of coral)

coral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่าวท้องยาง[n. prop.] (Āo Thøng Yā) EN: Ao Thong Yang ; Coral Cove FR:
ใบทองหลาง[n. exp.] (bai thønglā) EN: coral tree leaves FR:
หินปะการัง[n. exp.] (hin pakāran) EN: coral reef FR: récif de corail [m]
กรรณิการ์[n.] (kannikā) EN: night-flowering jasmine ; night-blooming jasmine ; night jasmine ; coral jasmine ; sad tree ; parijat ; Nyctanthes arbor-tristis FR: Nyctanthes arbor-tristis
กะรัง[n.] (karang) EN: coral FR:
คอกควาย[n. exp.] (khøk khwāi) EN: buffalo coral ; buffalo pen FR:
หมู่เกาะคอรัลซี[n. prop.] (Mūkǿ Khøran) EN: Coral Sea Islands FR: îles de la mer de Corail [fpl]
งูลูกสาวพระยานาค[n. exp.] (ngū lūksāo ) EN: Blue Long-glanded Coral Snake ; Blue Malaysian Coral Snake FR:
งูพริกสีน้ำตาล[n. exp.] (ngū phrik s) EN: brown long-glanded coral snake ; Manticora intestinalis FR: Manticora intestinalis
งูพริกท้องแดง [n. exp.] (ngū phrik t) EN: blue long-glanded coral snake ; blue Malaysian coral snake ; Calliophis bivirgata FR: Calliophis bivirgata
งูปล้องหวายแดง[n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake FR:
งูปล้องหวายหางวงแหวน [n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Ring-tailed Coral Snake FR:
งูปล้องหวายหัวดำ [n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake FR:
งูปล้องหวายข้อดำ [n. exp.] (ngū plǿng w) EN: McClelland's Coral Snake FR:
งูปล้องหวายลายขวั้นดำ [n. exp.] (ngū plǿng w) EN: McClelland's Coral Snake FR:
งูปล้องหวายหลังเส้น [n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Stripe-backed Coral Snake FR:
งูปล้องหวายเหลือง[n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Stripe-backed Coral Snake FR:
งูปล้องหวายมลายู [n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake FR:
งูปล้องหวายเทา[n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake FR:
งูปล้องหวายเทาจุดดำ[n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Gray Coral Snake ; Spotted Coral Snake FR:
งูสายธนูนายพราน[n. exp.] (ngū sāi tha) EN: Brown Long-glanded Coral Snake FR:
งูศรนารายณ์[n. exp.] (ngū sønnārā) EN: Blue Long-glanded Coral Snake ; Blue Malaysian Coral Snake FR:
งูธิดาพระอาทิตย์[n. exp.] (ngū thidā p) EN: McClelland's Coral Snake FR:
ปะการัง[n.] (pakārang) EN: coral ; coral reef ; coral colony FR: corail [m]
ปะการังเทียม[n. exp.] (pakārang th) EN: artificial coral reefs ; artificial reef FR: récif corallien artificiel [m]
พริกสีน้ำตาล[n. exp.] (phrik sī nā) EN: brown long-glanded coral snake ; Manticora intestinalis FR: Manticora intestinalis
พริกท้องแดง [n. exp.] (phrik thøng) EN: blue long-glanded coral snake ; blue Malaysian coral snake ; Calliophis bivirgata FR: Calliophis bivirgata
พวงชมพู[n.] (phūangchomp) EN: coral vine ; Antigonon leptopus FR: Antigonon leptopus
พู่ระหง[n. exp.] (phūrahong) EN: Coral Hibiscus ; Fringed Hibiscus ; Japanese Lantern ; Spider Gumamela ; Hibiscus schizopetalus FR: Hibiscus schizopetalus
ปลาดินสอแดง[n. exp.] (plā dinsø d) EN: Coral red pencilfish ; Nannostomus mortenthaleri FR: Nannostomus mortenthaleri
ปลาดุกทะเล[n. exp.] (plā duk tha) EN: eeltail catfish ; coral catfish ; eel catfish ; stinging catfish FR:
ประทัดจีน[n. exp.] (prathatjīn) EN: Coral plant ; Fountain plant ; Firecracker plant ; Bilter wood ; Quassia amara FR: Quassia amara
ทองหลาง[n.] (thønglāng) EN: Coral Tree FR:
กำมะหยี่เชียงดาว[n. exp.] (kammayī Chī) EN: Corallodiscus lanuginosus FR: Corallodiscus lanuginosus
แนวปะการัง[n. exp.] (naēo pakāra) EN: FR: récif corallien [m]
นกโกโรโกโส[n. exp.] (nok kōrōkōs) EN: Coral-billed Ground Cuckoo FR: Calobate de l'Annam
นกระวังไพรปากแดงสั้น[n. exp.] (nok rawangp) EN: Coral-billed Scimitar-Babbler FR: Pomatorhin à bec corail [m] ; Pomatorhin à bec rougeâtre [m] ; Pomatorhin ferrugineux [m]
ปลาโนรีครีบยาว[n. exp.] (plā nōrī kh) EN: pennant coralfish ; longfin bannerfish ; reef bannerfish ; coachman ; Heniochus acuminatus FR:
สาหร่ายสีแดง[n. exp.] (sārāi sī da) EN: red algae FR: algues rouges [fpl] ; coralline [f]

coral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anemonen-Pilzkoralle {f} (Heliofungia actiniformis) [zool.]long tentacle plate coral
Blasenkoralle {f} (Plerogyra spp.) [zool.]bubble coral
Gelappte Lederkoralle {f} (Sinularia dura) [zool.]cabbage coral
Weihnachtsbaumkoralle {f} (Studeriotes longiramosa) [zool.]Christmas tree coral
Hirnkoralle {f} (Favia spp.; Favites spp.) [zool.]closed brain coral
Becherkoralle {f} (Turbinaria spp.) [zool.]cup coral
Wunderkoralle {f} (Catalaphyllia spp.) [zool.]elegance coral; elegant coral
Kristallkoralle {f} (Galaxea fascicularis) [zool.]tooth coral
Bäumchen-Weichkoralle {f} (Dendronephthya spp.) [zool.]flower coral
Porenkoralle {f} (Goniopora spp.) [zool.]flower pot coral
Salatblatt-Koralle {f} (Pectinia paeonia) [zool.]lettuce coral
Pilzlederkoralle {f} (Sarcophyton spp.) [zool.]mushroom coral
Orgelkoralle {f} (Tubipora spp.) [zool.]pipe organ coral
Zungenkoralle {f} (Polyphyllia talpina) [zool.]slipper coral
Pilzlederkoralle {f} (Sarcophyton spp.) [zool.]toadstool (leather) coral
Zungenkoralle {f} (Herpolitha spp.; Polyphyllia spp.) [zool.]tongue coral

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coral
Back to top