ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-paddock-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น paddock, *paddock*,

-paddock- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
調馬場[ちょうばじょう, choubajou] (n) riding ground; paddock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -paddock-
Back to top