ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overvalue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overvalue*, -overvalue-

overvalue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overvalue (vt.) ตีค่าหรือราคามากเกินไป Syn. overestimate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe we all overvalue things that are... essentially worthless.ในบางทีพวกเราทั้งหมด ก็ให้คุณค่ากับบางสิ่งสูงส่งเกินไป... . โดยเฉพาะกับสิ่ง ที่ประเมินคุณค่าไม่ได้
No, what I think is that you overvalue your dad's integrity.ไม่ ที่ผมคิดคือ... คุณยกย่องคุณธรรมของพ่อมากไป
Well, with stock this overvalued, how could we not?อืม กับของที่มีมูลค่ามากขนาดนี้ เราจะไม่ได้อย่างไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overvalue
Back to top