ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oval

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oval*, -oval-

oval ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oval (adj.) ูซึ่งเป็นรูปไข่ See also: รี, กลมรี Syn. egg-shaped, ovoid
oval (n.) รูปไข่ See also: รูปทรงรี, รูปกลมรี
English-Thai: HOPE Dictionary
oval(โอ'เวิล) adj.,n. มีรูปไข่,เป็นรูปกลมรี,สิ่งรูปไข่,ส่วนที่เป็นรูปไข่,ลูกฟุตบอล
English-Thai: Nontri Dictionary
oval(adj) เป็นรูปไข่,เป็นรูปรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ovalโค้งรูปไข่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุย (adj.) oval See also: elongated
รี (adj.) oval See also: tapering Syn. เรียว
รูปไข่ (adj.) oval See also: egg-shaped, elliptic, elliptical
การขออนุมัติ (n.) asking for approval See also: asking for the permission
การยินยอม (n.) approval See also: permission Syn. การอนุญาต
การอนุญาต (n.) approval See also: permission Syn. การยินยอม
การอนุมัติ (n.) approval See also: permission Syn. การยินยอม, การอนุญาต
ขออนุมัติ (v.) ask the approval See also: ask for authorization
ค่าย้ายถอน (n.) cost of removal
ช่องรูปรี (n.) fenestra oval
สาธุการ (n.) exclamation of approval
ฮื้อ (int.) sound made to show disapproval
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's about five foot three, 112 pounds, black hair, glasses, oval face.ราว 5ฟุต 3นิ้ว 112ปอนด์ ผมดำ ใส่แว่น
The Oval Office... to be exact.ห้องทำงานรูปไข่... จะถูกต้องกว่า
The Resolute desk is near the south wall in the Oval Office.โต๊ะธัมรงค์อยู่แถวผนังทางใต้ในห้องรูปไข่
I have always wanted to see the Oval Office.ฉันฝันอยากเห็นห้องนี้มานานแล้ว
Wouldn't want anyone finding an earring that doesn't belong to the first lady in the Oval Office....ที่ไม่ใช่ของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ในห้องทำงานรูปไข่
Mr. President, sometime between 1880, when the Resolute desk was placed in the Oval Office, and now, one of our presidents found a secret compartment in the desk.ท่านประธานาธิบดี.. ในช่วงปี 1880 ตอนที่โต๊ะธัมรงค์ ถูกนำมาที่ห้องทำงานรูปไข่
If you watch your way into the Oval Office, you'll do exactly as I say.ถ้าอยากอยู่ทำเนียบขาวจริงๆ เธอต้องทำตามที่ฉันบอกอย่างเคร่งครัด
General. The president has left the oval office.นายพล ปธน.ออกจากห้องแล้วครับ
Yes I do, in the Oval Office, in confidence, within the hour.ใช่ ในห้องทำงานรูปไข่ อย่างเป็นความลับ ในไม่กี่ชั่วโมง
Stepping into the... the oval office.การก้าวเข้ามาที่... ห้องรูปไข่
You are needed in the oval office.ท่านควรกลับไปอยู่ที่ห้องทำงานรูปไข่
See the oval grid pattern there?นายเห็นรอยตารางรูปไข่นั่นมั้ย ?

oval ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, 蛋] egg; oval shaped
卵圆窗[luǎn yuán chuāng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤ, 卵圆窗 / 卵圓窗] oval window between middle and inner ear
椭圆形办公室[tuǒ yuán xíng bàn gōng shì, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 椭圆形办公室 / 橢圓形辦公室] Oval office (in the White House)
赞成票[zàn chéng piào, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄠˋ, 赞成票 / 贊成票] approval; affirmative vote
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 不赞成 / 不贊成] disapproval; disapprove
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 橄榄球 / 橄欖球] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc)
[en, ㄣ˙, 嗯] interjection indicating approval, appreciation or agreement
批办[pī bàn, ㄆㄧ ㄅㄢˋ, 批办 / 批辦] to approve and carry out; to issue approval
卵圆[luǎn yuán, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 卵圆 / 卵圓] oval; ellipse
卵圆形[luǎn yuán xíng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 卵圆形 / 卵圓形] oval; ellipsoidal
卵形[luǎn xíng, ㄌㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 卵形] oval; egg-shaped (leaves in botany)
椭圆[tuǒ yuán, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ, 椭圆 / 橢圓] oval; ellipse; elliptic
椭圆形[tuǒ yuán xíng, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 椭圆形 / 橢圓形] oval
阿华田[Ā huà tián, ㄚ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄢˊ, 阿华田 / 阿華田] Ovaltine milk drink (popular in Hong Kong)
[yī, ㄧ, 噫] yeah (interjection of approval); to belch

oval ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバル[, o-baru] (n) oval
オバールクロミス[, oba-rukuromisu] (n) Hawaiian chromis (Chromis ovalis); oval chromis
パラポックスウイルス属[パラポックスウイルスぞく, parapokkusuuirusu zoku] (n) Parapoxvirus (genus of large oval shaped DNA based viruses in the family Poxviridae)
丸髷;丸曲[まるまげ;まるわげ, marumage ; maruwage] (n) (1) traditional married woman's hair style, with an oval chignon on top; (2) men's hairstyle (Edo period)
前庭窓[ぜんていそう, zenteisou] (n) vestibular window; oval window; fenestra ovalis
卵に目鼻;玉子に目鼻[たまごにめはな, tamagonimehana] (exp) (obsc) cute, white, oval face (appearing as if someone glued eyes and a nose on an egg)
小判型[こばんがた, kobangata] (n) an ellipse or oval
帯枕[おびまくら, obimakura] (n) oval pad with two long strips tied underneath the obi to make it look fuller
長円[ちょうえん, chouen] (n,adj-no) ellipse; oval
鳥の子[とりのこ, torinoko] (n) (1) bird's egg (esp. a chicken egg); (2) chick; baby bird (esp. a baby chicken); (3) (abbr) (See 鳥の子紙) eggshell-colored traditional Japanese paper made primarily of Diplomorpha sikokiana fibres (high-quality, glossy); (4) (abbr) (See 鳥の子色) eggshell (colour); (5) (abbr) (See 鳥の子餅) red and white oval rice cakes
アプルーバル[, apuru-baru] (n) approval
イオン価[イオンか, ion ka] (n) electrovalence
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] (n) {comp} virus removal; virus sweep
オボアルブミン;オバルブミン[, oboarubumin ; obarubumin] (n) ovalbumin
グラウンド[, guraundo] (n) sports ground; sports oval; (P)
トノサマダイ[, tonosamadai] (n) mirror butterflyfish (Chaetodon speculum); ovalspot butterflyfish
バリアフリー;バリアーフリー[, bariafuri-; baria-furi-] (n,adj-no) impediment removal (wasei
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru")
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承認[ふしょうにん, fushounin] (n) disapproval; dissent; veto
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不支持[ふしじ, fushiji] (n) non-support; disapproval (e.g. in an opinion poll)
不支持率[ふしじりつ, fushijiritsu] (n) disapproval rating
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P)
不賛成[ふさんせい, fusansei] (n) disapproval; disagreement
仮決[かけつ, kaketsu] (n) conditional approval
准許[じゅんきょ, junkyo] (n) approval; sanction
刈除[がいじょ;かいじょ, gaijo ; kaijo] (n,vs) removal; cut off; mowing
剔出[てきしゅつ, tekishutsu] (n,vs) extraction; removal; excision
協賛[きょうさん, kyousan] (n,vs) support; mutual aid; cooperation; approval; authorization; authorisation; (P)
卵円窓[らんえんそう, ran'ensou] (n) fenestra ovalis (of the ear)
取り外し;取外し[とりはずし, torihazushi] (n) removal; dismantling; detaching
叡感[えいかん, eikan] (n) emperor's approval
可決[かけつ, kaketsu] (n,vs) approval; adoption (e.g. motion, bill); passage; (P)
否認[ひにん, hinin] (n,vs) denial; negation; repudiation; disapproval; (P)
嘉賞[かしょう, kashou] (n,vs) approval
太鼓判[たいこばん, taikoban] (n) (1) large seal; large stamp; (2) seal of approval; guarantee; endorsement
小判形[こばんがた, kobangata] (n,adj-no) oval; elliptical; oblong
承認[しょうにん, shounin] (n,vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep
承認履歴[しょうにんりれき, shouninrireki] approval log
最終認可[さいしゅうにんか, saishuuninka] final approval
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval
隠線処理[いんせんしょり, insenshori] hidden line removal
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] hidden surface removal
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
移送[いそう, isou] Thai: ย้ายออกไป English: removal

oval ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องรูปรี[n. exp.] (chǿng rūp r) EN: fenestra oval FR:
โค้งรูปไข่[X] (khōng rūpkh) EN: oval FR:
กลมรี[adj.] (klom rī) EN: oval ; egg-shaped ; ovoid FR: ovale
หนุ่ย[adj.] (nui ) EN: oval ; rounded FR:
รี[adj.] (rī) EN: oval ; tapering ; oblong FR: oval ; oblong
รูปไข่[adj.] (rūpkhai) EN: egg-shaped ; oval ; ovate ; elliptical ; elliptic FR: ovale; ovoïde ; ovoïdal ; ové ; elliptique
วงรี[n.] (wongrī) EN: ellipse ; oval ; ovoid FR: ellipse [f]
ได้รับความเห็นชอบ[v. exp.] (dāi rap khw) EN: meet with approval ; get approval FR: obtenir l'approbation
เฮ[interj.] (hē) EN: hurray ; [sound of approval or joy] FR:
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng t) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably FR:
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f] ; approbation [f] ; acceptation [f]
การอนุมัติหลักสูตร[n. exp.] (kān anumat ) EN: curriculum approval FR:
การอนุมัติเงินกู้[n. exp.] (kān anumat ) EN: loan approval FR:
การอนุมัติแผน[n. exp.] (kān anumat ) EN: plan approval FR:
การอนุมัติวงเงินกู้[n. exp.] (kān anumat ) EN: loan approval FR: acceptation d'une ligne de crédit [f]
การเห็นชอบ[n. exp.] (kān hen chø) EN: acceptance ; approval FR: approbation [f]
การเห็นด้วย[n. exp.] (kān hen dūa) EN: approval ; agreement ; acceptance FR: accord [m]
การกำจัด[n.] (kān kamjat) EN: disposal ; elimination ; removal FR: élimination [f]
การกำจัดสนิม[n. exp.] (kān kamjat ) EN: rust removal FR: élimination de la rouille [f]
การเคลื่อนย้าย[n.] (kān khleūoe) EN: removal ; transfer ; transportation ; movement ; flow FR: transfert [m] ; flux [m]
การขออนุมัติ[n. exp.] (kān khø anu) EN: asking for approval FR: demande d'approbation [f]
การไม่เห็นด้วย[n. exp.] (kān mai hen) EN: objection ; disapproval FR: objection [f]
การรับรองรายงานการประชุม[n. exp.] (kān raprøng) EN: approval of minutes FR:
การถอดถอนจากตำแหน่ง[n.] (kān thøtthø) EN: removal from office ; impeachment FR:
การยินยอม[n.] (kān yinyøm) EN: approval ; acceptance ; permission FR: permission [f]
การยอมรับโดยปริยาย[n. exp.] (kān yøm rap) EN: tacit approval FR:
ขายเผื่อชอบ[v.] (khāipheūach) EN: sell on approval FR:
ค่าย้ายถอน[n. exp.] (khā yāi thø) EN: cost of removal FR:
ขออนุมัติ[v. exp.] (khø anumat) EN: ask for approval ; ask for authorization FR: demander l'autorisation
ขออนุมัติ[X] (khø anumat) EN: approval requested FR:
ขอความเห็นชอบ[v. exp.] (khø khwām h) EN: ask for approval FR:
ครหา[n.] (khørahā = k) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation FR: critique [f] ; désapprobation [f]
โคเวเลนต์ [adj.] (khōwēlēn) EN: covalent FR:
ความเห็นชอบด้วย[n. exp.] (khwām hench) EN: approval FR:
ความนิยม[n.] (khwām niyom) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval FR: popularité [f] ; faveur [f]
ความนิยมชมชอบ[n. exp.] (khwām niyom) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval FR:
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan) EN: okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; it's all right with me FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
ลบรอยสัก[X] (lop røi sak) EN: tattoo removal FR:
ลูบหน้าลูบหลัง[v.] (lūpnālūplan) EN: give a hug of approval ; give a pat on the back FR:
โมเลกุลโคเวเลนต์ [n. exp.] (mōlēkun khō) EN: covalent molecule FR:

oval ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping
Ansichtsbestellung {f}approval order
Ansichtssendung {f}consignment on approval
Abnahmeprüfung {f}approval test; proof test
Abnahmezeugnis {n}approval certificate
Einverständnis {n} (zu)approval (of)
Einzelzulassung {f}approval for specific use
Freigabeprüfung {f}approval test
Genehmigung {f} | Genehmigung des Angebotsapproval | proposal approva
Genehmigungsbehörde {f}approval agency
Genehmigungsbogen {m}approval sheet
Zulassungsverfahren {n}approval procedure
Planfeststellungsbehörde {f}authority responsible for the plan approval
Kanarien-Schleimfisch {m} (Meiacanthus atrodorsalis ovalauenensis) [zool.]canary blenny
Baugenehmigung {f}construction approval
Bauartzulassung {f}design approval
Linsenschraube {f} [techn.]oval-head screw; lenshead screw; fillister head screw
Filterausbau {m}filter removal
Funktionsgenehmigung {f}functional approval
Wärmeabfuhr {f}heat removal
Homologation {f}acceptance; homologation; qualification; type approval
bauartgeprüft {adj}including design approval
Ausführungsgenehmigung {f}model approval
Nährstoffentzug {m}nutrient removal
Oophorektomie {f}; Entfernung eines Eierstockes [med.]oophorectomy; removal of an ovary
Betriebsgenehmigung {f}operational approval
Oval {n}oval
oval {adj}oval
oval {adv}ovally
Keilovalschieber {m}oval type wedge gate valve
Angebotsgenehmigung {f}proposal approval
Probekauf {m}purchase on approval
Abgangskontrolle {f}removal control
Ausziehwerkzeug {n}removal tool
Umzugswagen {m}removal van [Br.]; moving van [Am.]
genehmigungspflichtig {adj}subject to approval
Abfallbeseitigung {f}trash removal; waste disposal:call Such("", "")

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oval
Back to top