ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outstock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outstock*, -outstock-

outstock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outstock (vi.) เก็บสินค้าไว้มากเกินไป Syn. oversupply, overfill, overload
outstock (vt.) เก็บสินค้าไว้มากเกินไป Syn. oversupply, overfill, overload

outstock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā ) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outstock
Back to top