ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oversupply

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oversupply*, -oversupply-

oversupply ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oversupply (vi.) เก็บสินค้าไว้มากเกินไป Syn. overfill, overload
oversupply (vt.) เก็บสินค้าไว้มากเกินไป Syn. overfill, overload
oversupply (vi.) ซื้อเก็บไว้มากเกินไป Syn. overfill, overload

oversupply ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā ) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload FR:
ล้นตลาด[v. exp.] (lon talāt) EN: be in oversupply FR:
ภาวะสินค้าล้นตลาด[n. exp.] (phāwa sinkh) EN: oversupply ; excess supply ; surplus FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oversupply
Back to top