ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outstandingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outstandingly*, -outstandingly-

outstandingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outstandingly (adv.) อย่างสังเกตเห็นได้ See also: อย่างโดดเด่น Syn. superbly, notably, supremely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm blessed with an outstandingly magnetic personality.ฉันสุขใจที่จะได้เด็นดัง มีแรงดึงดูด
That person outstandingly saved this companyคนสวมหมวกยอดเยี่ยมถูกบันทึกไว้ บริษัท นี้
Solid, and outstandingly fast. If I may?มั่นคง และรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด ขออนุญาติ

outstandingly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优异[yōu yì, ㄧㄡ ㄧˋ, 优异 / 優異] exceptional; outstandingly good

outstandingly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人気抜群[にんきばつぐん, ninkibatsugun] (n,adj-no) outstandingly popularity
異に[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outstandingly
Back to top