ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

one-way

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *one-way*, -one-way-

one-way ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
one-way (adj.) ที่เดินรถทางเดียว
one-way (adj.) ที่เดินทางเที่ยวไปเที่ยวเดียว Syn. single Ops. return
one-way street (n.) ทางที่แล่นรถทางเดียว See also: ทางวันเวย์
one-way traffic (n.) การจราจรที่ให้รถแล่นทางเดียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
one-way clutch; free-wheel; free-wheel one-way clutch; overrun clutch; overrunning clutchคลัตช์ทางเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
One-Way or One-Trip Packaging บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว, บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่นำกลับมาใช้อีก ในต่างประเทศบางแห่งได้มีกฎเกณฑ์ห้ามใช้หรือต้องมีมาตรการนำกลับมากำจัด อย่างถูกวิธี [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's a one-way ticket I’ve bookedฉันจองตั๋วขาเดียวไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To send him packing on a one-way trip, So his prospects take a terminal dipส่งเขาเดินทางไป เพราะฉะนั้น โอกาสเดียวของเขาที่จะได้สถานีปลายทางอันไกลโพ้น
Make sure you get it right There used to be a return train, but these days it's a one-way rideแน่ใจนะว่าไปถูก ที่นั่นเคยมีรถไฟกลับ แต่เดี๋ยวนี้ ไปได้อย่างเดียว
Like all you did was turn the wrong way up a one-way street.เหมือนเธอเลี้ยวย้อนศรถนนวันเวย์งั้นแหละ
It's a one-way street adjacent to the Vatican wall.ถนนวัน-เวย์ ติดกับกำแพงวาติกัน
I can tell you right now, what you have built here is a one-way ticket to the afterlife.ผมบอกคุณได้ตอนนี้ สิ่งที่คุณสร้างที่นี่... ...คือตั๋วทางเดียวที่จะไปสู่โลกหน้า
You may want to argue, but luckily, this is a one-way conversation.ถ้าคุณพบเขา บอกเขาว่าผมต้องการดาบคืน
To them, sona's a one-way street.สำหรับพวกเขา โซน่าเหมือนกับถนนวันเวย์
Sona's a one-way street.โซน่าเหมือนกับถนนวันเวย์
They found a file he thought he deleted with an international bank account and one-way ticket out.พวกเขาเจอไฟล์ที่เซลฟ์ลบไป และบัญชีเงินฝากกับธนาคารองค์กรระหว่างประเทศ และก็ตั๋วเที่ยวเดียว
You are gone on a one-way ticket.คุณต้องไปลับกลับมาไม่ได้แน่
This could be a one-way trip.อาจเป็นตั๋วเที่ยวเดียว
We're all on one-way trips.พวกเรามีตั๋วเที่ยวเดียวทุกคน

one-way ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单行线[dān xíng xiàn, ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, 单行线 / 單行線] one-way road

one-way ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワンウェー;ワンウエー[, wan'ue-; wan'ue-] (adj-no) one-way
一方交通[いっぽうこうつう, ippoukoutsuu] (n) one-way traffic
一方向性関数[いちほうこうせいかんすう, ichihoukouseikansuu] (n) {comp} one-way function
一方通行[いっぽうつうこう, ippoutsuukou] (n,adj-no) one-way traffic; (P)
乗り捨て料金;乗捨料金[のりすてりょうきん, norisuteryoukin] (n) one-way car rental fee
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] (n) {comp} transmission path delay; one-way propagation time
片道[かたみち, katamichi] (n,adj-no) one-way (trip); (P)
片道切符[かたみちきっぷ, katamichikippu] (n) one-way ticket
片道料金[かたみちりょうきん, katamichiryoukin] (n) one-way fare
片道航空券[かたみちこうくうけん, katamichikoukuuken] (n) one-way airline ticket; one-way plane ticket
Japanese-English: COMDICT Dictionary
一方向性関数[いちほうこうせいかんすう, ichihoukouseikansuu] one-way function
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] transmission path delay, one-way propagation time
片方向相互動作[かたほうこうそうごどうさ, katahoukousougodousa] one-way interaction
片方向通信[かたほうこうつうしん, katahoukoutsuushin] one-way communication

one-way ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทางไปเที่ยว[v. exp.] (doēnthāng p) EN: one-way FR: voyager
การสื่อสารทางเดียว[n. exp.] (kānseūsān t) EN: one-way communication FR:
ตารางทางเดียว[n. exp.] (tārāng thān) EN: one-way table FR:
ทางเดียว[n. exp.] (thāng dīo) EN: one-way FR: sens unique [m]
ตั๋วขาเดียว[n. exp.] (tūa khā dīo) EN: one-way ticket FR: billet simple [m] ; billet aller simple [m]
ตั๋วเที่ยวเดียว[n. exp.] (tūa thīo dī) EN: one-way ticket ; single ticket FR: billet simple [m] ; aller simple [m]
วันเวย์[adj.] (wan-wē) EN: one-way ; one way FR: à sens unique
ป้ายถนนวันเวย์[n. prop.] (pāi thanon ) EN: one-way-street sign FR: signal de sens unique [m] ; panneau de sens unique [m]

one-way ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drosselrückschlagventil {n} [techn.]one-way-restrictor
Einbahnstraße {f}one-way street; oneway

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า one-way
Back to top